مهدی 23+23= 46 ماه 46 محمد20+26علی= 46 ماه46+46=92 محمد 92+36مرد الله= 128 حسین128کلید دین 128 امام
مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است {عج} والله ندیدم حق را نپذیرند برادران اهل سنت شریف ترین مردم دنیا هستند و درجا کلام حق رامیپذیرند نام شیعه 12بار در قرآن آمده { وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} به ابجد وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی 110 + 135 فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169به ابجدبرترین دین 926-541عمر ابوبکر=385 با آل قرآن 385 فلسفه دین الله 385با قانون الهی دین الله 385یا الله وصی بحق محمد 385با آل قرآن385 شیعه 385راز اهل عالم 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دبن الله 385 به دین الهی الله محمد علی 385به اهله محمد فاطمه علی385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 این عدد نورانی را جلوی آئینه بگیر ابجد 5 تن آل عباء میشود 583 = 385 شیعیان فرزندان اهل بیت میباشند وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: نام شیعه چندین بار در قرآن آمده شیعه یعنی چه385به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه یعنی اسلامه حق 245+140 با اسلامه= 385 شیعه نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده پس همه فرقه های باطل را محکم به دیوار بزنیم هر چیزی در قرآن بود قبول ولی اگر نبود محکم به دیوار توالت تاریخ بکوبید محکم وهابی اول دوم عمری خیلی ..... شیعه دوازده امامی385 ابجد385بدین واقعی اسلام385اسلام پیامبر385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 فلسفه دین الله 385 به علم ابجد 385 بدین واقعی اسلام 385 شیعه385 یعنی حق اسلامه385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام 385 بدین اسلام واقعی 385اسلام پیامبر385بدین واقعی اسلام 385اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 دوازده بار در قرآن آمده ولی نام شما و فرقه هایتان یک بار هم نیامده استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: به علم ابجد بهترین دین ها 737-541 عمر ابوبکر= دین اسلام 196 کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه میباشد 196 به ابجد دین اسلام 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 از پیامبر سئوال شد جانشینان شما چند نفرند فرمود 12 نفر پیامبران چند نفر بودند فرمود 124 هزار نفر و فرمود رسولان حق چند نفر بودند ایشان فرمود 313 نفر به ابجد رمز الله 313هر سال 313 روز با 52 جمعه 52+313= 365 روز سال رمز الله 313+72 یاران امام حسین72 +313 یاران امام زمان = 385 شیعه 385با آل قرآن385 شیعه 385 سلام به نام زیبایت یا قائم آل محمد من فقط دانم که مولایم توایی مولاء دیر نشده دیدار مجدد بنظر شما انگار یادت رفته ما را آقا ما شما را میخواهیم آقا هر وقت شما خواستی که نشد بگو ما بیائیم به دیدن شما وقتی روبروی شما قرار میگیرم تمام حاجاتم بر آورده میشود و دلم آرام میگیردشادی واقعی دیدار با شماست افتخار شیعه نام قائم است لطف مولایم بما هم دائم است مولاء منتظرم تا شکایت به مادرم زهرا نکرده ام بیا آقا جمالتو عشق است یا قائم آل محمدی مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست سرور کائنات محمد استو جمال قائم آل محمد علیست جانشینه حق مولایم علی خیبر کنی بت شکنی یا قائم آل محمدی تو آقایی تو مولایی جمال محمدی کمال علی جمال خدا با رسول توایی جانه شیعه و جانه رسول مگر نام محمد هم علی نیست جانشینه حق پیغمبر علیست همین بس که نام محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست وصی خدا بت شکن به کعبه به دوش نبی ست جمالتو عشق است یاقائم آل محمدی تو چقدر خوبو زیبایی روح علی جانه محمدی جمال رسولو کمال علی مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست بوود نام تو چون مولاء الهی بوود نام مولاء الهی عزیزه بتولو جانه مصطفایی مرتضایی بحق هم که وصی مصطفایی مرتضایی فرق حیدر کعبه ومحراب چیست هر دو باشد یک نشان حق با علیست قسم به ذات کبریاء که جانشینه مصطفی بوود علی مرتضی مگر نام محمدهم علی هم علی نیست آئینه روی محمد علیست نگینه روی مصطفی بوود علی مرتضی صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست همین بس که نام محمد علیست وصی بحق 110 محمد علیست بت شکن در کعبه بر دوش نبی ست بلغ العلی بکمالهی کشف الدجا بجمالهی حسنت جمیع خصالهی صلو علیه و الهی چه جمال با صفایی شده نامت الهی هم ساقی کوثر علی حیدر علی صحر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتایو انما وارث گنجینه سرر قضاء قابل تشریف قوله لا فتا مولاء علیست شا هراره حق تو هستی در سلوک کائنات پرورده به دامن خود مصطفا عجب گلی گل کوثر گل حیدر یا قائم آل محمدی چه جمال با صفایی شه عالمی فدایی که به جای مصطفایی که تو بعداز خدایی شده نامت الهی تو جمال مصطفایی که علی مرتضایی شده بت شکن به کعبه که به دوش مصطفا یی که جمال مرتضایی شده نامت طلایی تو طلای ناب مایی صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست مگر نام محمد هم علی نیست ائینه روی محمد علیست اگه کسی با هوش باشه که عمری نمیشه ولی مکه لیاقت فرزندان پیامبررا از دست داد همه به عراق و ایران آمدند شما اگر دینتان را از ایرانیها فرزندان پیامبر گرفته اید خوشا به حالتان قرآن 351 فارسی351 رسول خدا فرمود روزی یاران سلمان فارسی در عین دانایی و حقیقت شما را به اسلام دعوت و شمانمیپذیرید پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم کوثر باشد شیعیان فرزندفاطمه میباشند ما ایرانیان افتخارمان این است که نوهای رسول خدائیم یا از مادری یا پدری فرق نمیکند نسل ایران نسل فاطمه سلامه الله علیه میباشداسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشنداسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند دوست دارم دوباره بنویسم یک بارم برای مولایم مهدی مینویسم مولاء افتخار کن نوکرای خوبی داری اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند یک بار هم برای مادرم حضرت حواء و حضرت فاطمه سلام الله علیه اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشندیک بار هم برای شهدای شیعه از حضرت آدم تا حضرت مهدی صلوات الله علیه اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشندیگ بار هم برای سنیها که حق را بپذیرند خودشونو مثل عمر به خریت نزنند بخدا اگر حق را نپذیرید روز قیامت بیچاره اید من نوشتم و شما هم خواندید دیگر جای هیچ بهانه ای نیست اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند گمراه دین 310 عمر 310 310کفری 310 دلیل نفاقه جهل عرب 310اباجهل در دین 310منکر310نیرنگ310مار زنگی 310کفری310 منکر 310جاهل منافق310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310310نمرودی 310جاهل منافق310ابله منافقا310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310عمر 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 یا باء دین اسلام 310قاصبان بدین 310عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 فاسق دینه 310وهابی کودن دین اسلامی 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310دائش وهابی نادان 310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310بمار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما310 خاک عالم بر سرت کنم عمر عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام 310چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکندتف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکروعمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 احمق ملحد 231 ابوبکر 231 رکب وبا 231ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231 یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231احمق ملحد231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 ابوبکر و عمر 541در غدیر خم دین کامل شد اکملتو لکم دینکم بعد از وفات پیامبر دشمنان دین خدا گمراه دین 310مکرن کفری عمر310نیرنگ 310گمراه دین 310 مکرن310کفری دزدان فدکه فاطمه310بمارزنگی310 کفری310منکر 310جاهل منافق منافق ابلها 310نامردیه310 کفری310عمر310نیرنگ 310 نمرودی310 حرامزاده پلید310 سامری310 گمراه دین310مکرن 310 بکج راه 231 ابوبکر231 دزده دینه اسلامی 231دزدا فدک نگونه 231ابوبکر 231رکب وبا 231 ابوبکر+310عمر= 541فتنه عالم 676-135 فاطمه = 541 عمر وابوبکر فتنه عالم بودند شرم گینان 651-110 علی = 541 عمر ابوبکر رکب وبا 541 عدواهل بیت بوده اند 541 گرگ منافقینی 541
JSN-LGRP1-CHN 10.0.0.168 1
ابزار وبلاگ 1
خرید لایسنس نود32 1
خرید عینک آفتابی اصل 1
سر دنده ال ای دی led
ردیاب مخفی خودرو

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110 + 135فاطمه = 245 =5 ضربدر4ضربدر2= 40 و آدرس alialiali.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 44
بازدید دیروز : 80
بازدید هفته : 44
بازدید ماه : 4430
بازدید کل : 80952
تعداد مطالب : 313
تعداد نظرات : 1
تعداد آنلاین : 1

به ابجد مقصر 430+541 عمر ابوبکر = 971 ظالم به دست می آید به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 قاتلی 541 مرگ کافر 541 به ابجدکبیر ابوبکر عمر عثمان 1202تفرقه در ادیانه اسلامی 1202نگین ترین مردانه ملحد 1202ننگین ترین نامردان پلید 74 ابجد صغیر 74 به ابجد مردان رجس پلیدی615-541عمر ابوبکر=74 ابجد صغیر سه خلیفه 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74 به ابجد فتنه های دین 615-541=74 فرقه ابجدصغیرسه خلیفه 74 میباشد دین اسلام 74 فرقه شد 74 فرقه ابجد سه خلیفه میباشد (ان من المجرمین منتقمون 74) فرقه شدن دین اسلام توسط عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74=74والشجرتها الملعونه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74 دزدان نادان یا ملحد دینه اسلامی 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74 74منافق دین اسلام 467-541=74 74عمرابوبکر عثمان74 دزدان نامرده دینه اسلام 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467- 541 ابوبکر عمر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74 شیطان گمره 615- 541 عمر و ابوبکر= 74به ابجد کفره 305-231 = 74فرقه در کفر میباشند 74 ابجد عمر 22+27 ابوبکر +25 عثمان = 74 فرقه شدن دین اسلام توسط ابوبکر وعمر و عثمان صورت گرفته 74نفرته 735-661 عثمان = 74 ابجد سه خلیفه 74 میباشد74 ان من المجرمین منتقمون74 سه خلیفه =سه خلیفه تفرقه در دین نمودند آیه قرآن به ابجد صغیر و کبیر عمر و ابوبکر و عثمان این هم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 عمر 310+231 ابوبکر +661 عثمان = 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 از تورات و انجیل و اوستا هم خواستید میآورم خیلی پروئید و نامرد آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر باید از خجالت بمیرید جواب خدا را چه خواهید داد گمراه دین310 عمر 310 منکر310نیرنگ 310بمار زنگی 310کفری310 منکر 310ابله منافقا310جاهل منافق310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310عمر 310 ابله منافقا 310وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310 نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین310 جاهل منافق 310نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 بمار زنگی 310به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 احمق ملحد 231عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق 231دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند


پیامبرفرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه385 شیعه385اسلام واقعی الله385بدین واقعی اسلام 385فقط دین اسلام385اسلام پیامبر385برگزیده کلام الله 385با آل قرآن385شیعه385وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ385اسلام پیامبر385یااصل عقیده دین385مرجع بدین ها385شیعه 385شیداء385شهید الله385اسلام واقعی الله 385بدین واقعی اسلام385 مقدسه اهل اسلامی 385ماه بدین مهدی مقدسی385شاهه دینی 385بامرجع دینه385اهله شاه385یا عقیده اسلام ناب385 عقیده مومنین196با آل قرآن196 اسلام واقعی الله385 شیعه385عقیده های امام زمان 385ماه بدین مهدی مقدسی385ارباب آقای دینه385 پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه385 شیعه 385 این عدد را از راست بخوان میشود 583 شبکه نور 583اهل بیت فاطمه 583 شبکه نور 583عاشوراه  محمد علی فاطمه حسن حسین583 شیعه بدین اسلام 583 اهل دین اسلام قرآن 583 امت اسلامی 583 با آل قرآن بدین اسلام 583 امت اسلامی 583 فلسفه دین الله بدین اسلام 583 سربلنده اسلام 583 با امتحان های دین الهی 583 بدین الهی اسلام پیامبر583 اهل دین قلب قرآن 583 محمد علی فاطمه حسن حسین583 آخه دلت می آیدعوت مرا رد کنی شناسایی شیعیان در یک جمع بزرگ کلام حقی بگوئید آنان فورا"دست خودرا بلند و تائیدمی کنند هرکسی حق را بپذیرد شیعه قائم آل محمد{عج} میباشدشیعه یک عقیده ناب پاک الهی در قرآن میباشد وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: هر کسی می خواهد به زیارت مولاء نائل شود موقع نماز با نیت خالص 59 بار صلوات و 59 بار این آیه را با نیت خالص تلاوت نموده مولاء را خواهد دید این آیه قرآن منظور 14 معصوم میباشد ابجدش 597 -583 پنج تن کن = 14 معصوم پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385فرقه 385 با آل قرآن 385 برگزیده  کلام الله 385 شیعه 385 فرقه 385 فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 با آل قرآن 385 برگزیده کلام الله 385 شیعه 385 اسلام واقعی الله385 فقط دین اسلام 385 شیعه یعنی شعور صد شیدای دین  معرفت دارد به قرآن با یقین337محمد علی فاطمه 337راه اصلی337قانون دین الله337محمد علی فاطمه=337ره اسلام 337راه اصلی337محوردین337با راه حسین337محور دین الهی 385شیعه به ابجد337اهل دین جانشین محمد مصطفی 337 عالم دین اسلام 337 با صاحبان کل اسلام 337 نمایندها الهی اهل دین 337 بااصل دینه اسلامی337راه حسین 337یاران دینی 337 نمایندها الهی دین الله 337 ره اسلام 337یدالله فوق ایدیهم 337 کلمه اسلامی اهل دین 337 محمد 92+135 فاطمه +110 دین الهی = 337 علی محمدفاطمه 337 با راه حسین 337 نماینده دین الهی الله337 محمد علی فاطمه 337با صاحبان کل اسلام 337 یدالله فوق ایدیهم 337 یگانگی الله دینه اسلام 337=337 + 48 به اهله = 385 شیعه 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385قانون دین الله 337 محمد علی فاطمه=337 ره اسلام 337یامحوردین337دینی برتر الله 878-541=337   با راه حسین محور دین الهی 385شیعه 385 ابجد تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 بازم ابجد صغیر سه خلیفه 74 و الشجرتها الملعونه74بازم ابجد سه صغیر سه خلیفه که موجب 74 فرقه شدن دین اسلام شدندبه ابجد خیانت کاردین 1346-144  اسلام = 1202 سه خلیفه سبب اختلاف اهل دین 1276 -1202 سه خلیفه = 74 ابجد صغیر سه خلیفه قاصب دین 74 عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان 74 نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر =74 با تبری 615-541 عمر ابوبکر = 74                  فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر = 74 فرقه شدن دین اسلام ابجد صغیر ابوبکر عمر عثمان = 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان =74باعث 74 فرقه شدن دین شدند74والشجرتها الملعونه 74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون74                                                                                                  با کافران کوردل 615-541 فتنه ها = 74 عمر ابوبکر عثمان 74 باعث 47 فرقه شدن دین اسلام شدند  مقصر اصلی دین 615 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 74 فرقه گمراه دین 74 ابجدصغیر عمر ابوبکر عثمان 74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه ابجد سه خلیفه فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر
به ابجدسبب اختلاف اهل دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74 بودند ابوبکر27+22عمر+25 عثمان = 74
دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =74
سبب اختلاف اهل دین 1276 -1202 سه خلیفه = 74 ابجد صغیر سه خلیفه قاصب دین 74 عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74
به ابجد تروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 کافرا پلیدبی دین 74بی دینها کافران اسلام  74 تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 کسانی که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندابوبکر 27+22 عمر+25 عثمان = 74 قیامت دین 615 -541 عمر ابوبکر541 مجرمان دین ها اسلامه= 74 بمنافقان پلید بدین اسلام74 قیامت دین 615-541 =74 عمر ابوبکر عثمان 74اینم آیه قرآن هم به ابجد صغیر و هم به ابجد کبیر جدا جدا 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت میکنیم 74 یا مجرمین دین اسلام 74 یا خبیثه 1128-1202 سه خلیفه = 74 عمر22 ابابکر27+25 عثمان = 74 این سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند
 
خداوندتنها فرزندان کوثرقرآن را بر گزیده است پیامبرفرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزنددخترم فاطمه باشد فقط فرزندان پیامبر شیعه میباشند اهل بیت پیامبر چندین بار در قرآن آمده
این آیه نورانی اهل بیت هم 47 حروف میباشد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. در تورات و انجیل  فارقلیط وپرکلیتوسه 47به ابجد47 یا ثارالله 47کسانی است که نام آنها بر سر زبان ها باشد و همه کس آنها را ستایش کنندبه علم ریاضی علم ابجد قرآن  پرکلیتوسه  47 منظور نبوت خاتم و اهل بیت او میباشند  پرکلیتوسه 47 به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد 47 شجره مطهره 47 و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد  این آیه نورانی اهل بیت هم 47 حروف میباشد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی زیر :فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي 3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4 علي 3 حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن7 بار آمده محمد 4+علی3= 7 بار آمده محمد فاطمه چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی 7 ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن7 باردر قرآن منظور میباشدمحمد علی فاطمه حسن حسین جعفر موسی 7 و سرور عالم منجی تمام ادیان قائم آل محمد(عج) که در راه است انشاء الله با عصای و انگشتر سلیمان دردست درراه است47 شجره مطهره 47 منظور خانواده پیامبر میباشد ابجد 47 شجره مطهره 47 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد.اکنون به آیه تطهیر دقت کنید این آیه نورانی در باره اهل بیت پیامبر فرزندانش میباشد که جمع حروف اسمشان 47 کلمه به اندازه  47 کلمه آیه تطهیر میباشد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد47 خلیفه الله47 درود بر تمامی مردانو زنان حق طلب بدانند 14 معصوم اهل بیت پیامبر میباشند و چندین آیه در قرآن در باره ما اهل بیت آمده کلای خود را قاضی کنیم این وسط یا ما اهل بیت پیامبر راست می گوئیم یا قاصبان خلافت محمد و علی مرد باشید و حق دوازده امام بر حق جانشین واقعی محمد علی 737 -196=541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541

امیر مؤمنان در ضمن خطبه مفصّلي كه در مورد دجّال ايراد فرموده است، بعد از شرح كشته شدن دجّال مي فرمايد:
«
پس از آن47 «طامّه كبري »47 خلیفه الله 47است» اصحاب پرسيدند: «طامه كبري » چيست؟ فرمود:جمع شدن47 شجره مطهره47 در کوه صفا و مروه
«
خروج دابّة الارض است كه در نزديكي (صفا) ظاهر مي شود. {47شجره مطهره47 انگشتر حضرت سليمان و عصاي حضرت موسي در دست اوست... هنگامي كه سرش را بلند مي كند همه كساني كه در ميان مشرق ومغرب هستند به قدرت الهي او را مي بينند. وآن پس از طلوع خورشيد از مغرب است كه در آن هنگام درِ توبه بسته مي شود».47اسلام ناب محمدی47در کتب زرتشت 47 خرد شهر ایزد47منظور شجره مطهره 47اصل دین ها اسلام 47به اصله اسلامی 47 اسلام ناب محمدی 47 با مومن دین اسلام47 مومنان دین اسلام 47. {47شجره مطهره }47 شاه مردان مهدی47 قرآن و اهلبیت  47

شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه هستی شیعه یعنی شما یارعلی هستی به ابجدصغیر الله18جانشین18+18ذلحجه"غدیرخم=36 حق مقدس اسلام 36+36جانشین هامقدس=72+ 72یعنی شهدای 14معصوم 72یعنی2ضربدر 7= 14 معصوم 72+72=144اسلام144به ابجدکبیرو صغیر اسلام میشود144ضرب12 امام در خودش میشود144یعنی نماز4ضربدر4=16+1= 17 رکعت نماز در 5 وقت بنام 5 تن آل عباء 5 انگشت داری به دست این نشان 5 تن است 14 بند انگشت داری به دست این نشانه 14معصوم شیعه استواقعیت587-541فتنه ها541 عمر ابوبکر541  =46محمد20+26 علی=46راه حق محمد46 نماینده الله46 آئینه الله 46کلید الله 46شورای دینها587-541 عمر ابوبکر=46 انتخاب درست محمد 46نماینده الله 46با امام برحق جهان46 تفکر الله46با تفکر قرآن46 تفکر علی46کلید الله46 آئینه الله 46جانشین سلطانی46رهبرجهان اسلام46رهبر اسلام قرآن 46سلطان جهان اسلامه 46باولای قرآن 46با تفکر مهدی46یا قهرمان جهان46 الحمدو لله46 نمازستون دین است46باولای قرآن46حق دین الله 46 کلیدقلبها46آئینه الله 46مومن حق الله46 کلاس دوازدهم 46رهبر جهان مهدی46امام جهان اصل اسلام 46رهبر اصلی 46 لوح محفوظ46 قطب عالمی46 منطق اسلام قرآن46بهترین مذهب46 مذهب شیعه ها46 مذهب واقعی 46نماینده الله46بهترین مذهب46 اصل مذهب الله46محمد علی 46حق با علی است 46امام بدین الله46مذهب واقعی46 مذهب شیعه ها46 قلب جهان مهدی46دین مقدس الله 46شرط اول دین 46محمد علی46+ 46= 92 محمد 46نماینده الله46منطق اسلام قرآن 46اصل مذهب الله46گنج دین شیعه46 گنج دین اصل اسلام 46 امام بدین الله46 امام مکتب الله46حق با علی است46 منطق اسلام قرآن46 نماینده الله46محبت اهل بیت46 برحقترین46 امام مکتب الله 46 ارزش علم ا بجد46کلید اسرار46عدل علی46قرآن واقعی46جانشین مقدس دین46مهدی23+23=46ماه 46جان روح قرآنه46 محمد 20+26علی=46ماه46+46ماه دین قرآنه=92محم د 92+36بحق اسلامی=128حسین128کلیددین 128 امام الهی 128 حسین128 مومن قرآنه36 +36=72 شهدای کربلاء72+72= 144 اسلام 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144       حقیقت دین 682-541 عمر ابوبکر= 144 دین اسلام به ابجد صغیر و کبیراسلام میشود 144 ضرب 12 امام شیعه میباشد            فرمان الهی دین اسلام613-541عمر ابوبکر=72شهید کربلاء 72+72= 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر = 144 ضرب 12 امام درخودش میشود 144 +52 هر سال 52 جمعه داریم52+144  =196 دین اسلام 196 کلید اسلام196 کلید بدین الله 196 ضرب 14 معصوم در خودش 196دین اسلام 196 وارث23+23مهدی = 46 محمد 20+26 علی = 46 ماه 46 +46 = 92 محمد 92+18 ذالحجه" غدیر خم میشود 110 علی دین الهی110 جلوه الله110 نگین 110 دین الهی 110 پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حقا پلیس عالمی 110علی بی اذنه علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست به ابجد وارث کبیر اهل دین 1039-1202 سه خلیفه = 337 محمد علی فاطمه 337 وارثان دینی الهی 878-541 عمر ابوبکر= 337 محمد علی فاطمه 337 اهل دین ورث اهل دین 806-541فتنه هاعمرابوبکر=365روزسال باماه روی اهل دین365روزسال یعنی5+6+3=14معصوم تفکر دین اسلامی 906-541 فتنه ها = 365 روز سال 14معصوم14عشق14نبوت 14 امامت 14 عشق14 معصوم 14+12 اسلام = 26 راه حق 26 علی 26 بیعت26 وصیت 26 غدیر26 انتخاب درست 26 علی 26 بت شکنی 26 بدوش نبی 26 علی 26 راه حق 26 وصیت 26 پیامبرا 26 امام دین26علی26جانه نبی26 جان رسول 26جان محمد26بجان الله 26 چهارده معصوم14+12 امام = 26 راه حق 26 وجه مشترک موجودات همه جان دارند به ابجدحق12اسلام12حق12جواب12 مقدس12 جالب12اخلاق12خجسته12انجمن 12نجاتبخش12 اسلام 12حق 12ساعت12ماه های سال 12نام خدا12     هویت اسلام 553-541عمرابوبکر= 12 امام به ابجد هدف انبیاء 223-231 ابوبکر= 12پرچم 12مقدس12 12اسلام12حق12مقدس12امانت12حم12امانت12مقدس12 امانت 12حق12پرچم12قلب12اسلام 12ساعت 12سابقه 12با امت12اسلام12حق12ماه های12 ساله 12اخلاق12انجمن12مقدس12باامت 12با ماه 12ساله12زبان12حق 12 اسلام 12نجاتبخش12اسلام12حق12قبل 12نامه 12بسم الله النور12مقدس12قلب12اسلام 12حق 12امامن12اساسی12حم12اسلام 12امانت12مقدس12حق12پرچم12 اسلام 
خداوند رسولان حق را 313مدافعان الله 313 دین جدم محمد علی 313مرجع 313جمع مراجع دین 313نفر قرار داد به ابجد313 دین حق عالم 313و روزهای سال را 313 روز با 52 جمعه قرار داد313+52= 365 روز سال غبه ابجد مقدس ترن 854-541 فتنه ها = 313 ما مسلمانان 313 مسلمانا کامل 313 مقدس اهل دین ها 313 با حق ها دین اسلام  مراجع 313 مدافعان الله313با قلب ها دین اسلام 313 آقا قائم 313 با امام حق کل دین ها313خداوند هر سال 52 جمعه با 313 روز قرار داد 313+52= 365 روز سال 365 اسلام حقیقیه 365 به ادیان حق مذاهب اسلام 365 روز سال                                                خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام درخودش و ضرب14معصوم درخودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال 365 با یاران اهل دین 365 دین جدم محمد علی 365 اهل بیت نبوت 906-541 فتنه ها عمرابوبکر= 365 روز سال365 شاه مهدی 365 اسلام
کسانی که شوهر شان نماز نمی خاند آن خانه بی برکت وبی روزی میشود برای زیادشدن روزی  میتوانند در خانه سگ نگه دارند کسانی که نماز نیم خوانند وقتی غذا می پزندانگار برای سگ بی نماز غذا می پزند سگ لا اقل یک واق واقی می کند ارزش دارد مواضب دزد مال میباشد ولی دزد دین نماز نمی خواندبرای بی نماز غذا درست می کنید دقت کنند غذا پف می کند ولی برکت ندارد پف کردن غذا دلیل بر بی برکتی روزی و حرام بودن آن است کمتر از سگ شوهر و زن بی نماز میباشد ولی اگر در خانه سگ نگه دارند این مسئله حل خواهد شد و خداوند بخاطر آن سگ در غذایشان برکت قرار می دهد وقتی شما برای یک سگ غذا می پزی سه گناه کبیره از شما دفع میشود پیامبر فرمود هر کسی بامرد و زن بی نماز ازدواج کند خداوند هر روز در نامه عملش یک زنای محسنه می نویسد پیامبر فرمود دختر خود را به بی نماز ندهید چون با این کار او را به زنا وادار کرده اید شما وقتی غذا درست می کنی انکار برای سگ زناکار غذادرست میکنی بی نمازی پست ترین درجه کمتر از سگ و خوک میباشد وتمام گناهان شایدبخشیده شود ولی بی نماز هرگز بخشیده نمی شود امام صادق فرمود فرق مومن و کافر ترک نماز است سزای کافر مرگ است چون به خدا یامرتددین اسلام 851-541 فتنه ها=310 عمر310گمراه دین310 جهل عرب310مرگ دین ها310بقاصبان دین310نمرودی 310قاصبان بدین310کفری 310 منکر می شود تخریب گر اهل دین1512-1202 سه خلیفه= 310 عمر سامری قوم محمد عمر گاو بوود لعنتی بی پدر ترک نمازو جهاد شرابی جهل عرب بوده است یا مرتد دین اسلام851-541 فتنه ها = 310 عمر310 جهل عرب310 اباجهل دردین 310فاسق دینه310 ستمگران اهل دین 851-541 = 310 عمر 310 جهل عرب 310 شرور فاسدی851-541عمرابوبکر =310عمر310منکر310ابله منافقا 310عمر310حرامیان 310 ابله منافقا 310 جاهل

ستمگران اهل دین  851-541 عمر ابوبکر= 310 عمر310منکر310نیرنگ310 ابله منافقا310حرامیان310 گمراه دین310دلیل نفاقه 310 310گمراه دین 310 عمر 310 جهل عرب 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 قاصبه بدین الهی 310 قاصبان بدین 310 بقاصبان دین 310 پلیدنادان دینی 310 احمق نادان پلیدی 310 فسق دینها 310 فاسق دینه 310 فسق کلیه 310گبرپلیددین 310 ابله منافقا 310 بااهل منافق 310لعین بدینه 310دلیل نفاقه310 گبرپلیددین310 فسق دینها 310 فسق کلیه 310 فاسقه دینه 310 بااهل منافق 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 بااهل منافق 310 قاصبان بدین 310 گبرپلیددین 310کفری310 گمراه دین 310 عمر 310 اباجهل دردین 310منکر 310 حرامیان 310 نیرنگ310 ابله منافقا310 جاهل منافق 310 اباجهل دردین 310 جهل عرب 310 عمر 310 نیرنگ 310 منکر 310 فاسق دینی۳۱۰ پلیدفاسدان دین۳۱۰عمر۳۱۰دلیل نفاقه 310 اباجهل در  دین 310 جهل عرب  310 وهابی منافقی 310 حرامیان310 جهل عرب 310سم ری 310 همان سامری قوم موسی و سامری قوم محمد عمر بوده است عمر 310 عمل مذهبه جعلی 310 نیرنگ 310 کفری 310 گمراه دین 310 اباجهل در دین 310 عمر۳۱۰فاسق دینه ۳۱۰ گمراه دین ۳۱۰ابله منافقا 310 جاهل منافق310 دلیل نفاقه310 عمر310  تنها راه نجات دین اسلام 1312-1202 سه خلیفه = 110 علی 110دین الهی110 جلوه الله 110 حامیان 110 دین الهی110نگین دین الهی110ماه دین110علی110 پلیسی110نامت صدو ده یاعلی حقاپلیس عالمی پلیس110هر کی حق را نپذیرفت از طرف من وکیلی تا تکلیفشو روشن کنم وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اگر مذهب شما حق میباشد لطفایک آیه از قرآن نام مذهبتان بیاورید  عربستان وهابی با دلار های نفتی باعث به هم ریختن جهان اسلام و قتل وآشوب در کشورهای اسلامی شد و بزودی تقاص این عمل زشت و پلید خود را با سرنگونیش خواهد داد بجای وحدت و برادری خیانت و برادر کشی را انداخته است ان شاء الله چیزی به سر نگونی ملک خائن بیشتر نمانده کارهایی که وهابیت کرد یک الاغ نادان هم این کارها را نمی کند در جنگ چه به دست آورد جز کشته ها و از دست رفتن بودجه عربستان ورذالت چیزی نصیب عربستان نشد دائش لشگر سفیح سفیانی می باشد که همگی خارو ذلیل به زمین فرو رفتند و به درک اسفل سافلین رهسپار شدند خرییت تا این حد کره زمین به خود ندیده بود آل سفین231 نفاق231 ابوبکر 231آل سفین 231 راه دزدی 231  به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 اهل بی مغز بدین 231ابوبکر 231با قاصبه دین الله 231 لانه جاسوسیه 231 قاصب ابله 231231محکومان بدین 231ادیانی جعلی باطل 231 دو رویه 231 یا ابوسفیانی 231 نفاق231 فاسق231 اهل بقاصب231یا اهل مفسد 231 اهل نامرد 231 محکومان بدین231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231 با جاهلا نادان ملحد 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 یا ابوسفیانی 231لانه جاسوسیه231 ادیانی جعلی باطل 231 دورویه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی 231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر نابحق دینها 231 بااحمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 اهل دین خیانت کاران 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر231 راه دزدی 231 نفاق 231 عصیان 231ابوبکر231
ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند  به ابجد اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 با فاجعه جهانی 231فاسدی بدینی231 به لعین دین 231  احمق ملحد 231 به لعین دین 231 ابوبکر231لعین بدین 231 کج فهم ملحدا 231 جاه طلبانادان دینی 231 به ابجد خط پلیده دینها 772-541 عمر ابوبکر = 231 ابوبکر 231 نفاق 231 عصیان 231 احمق ملحد 231 ابجد ابوبکر 231 احمق ملحد 231 با کج فهم های دین 231 براه کج 231 راه دزدی 231 براه کج 231 با کج فهم های دین 231 ابلیس پلید ملحد 231 احمق ملحد 231 عقیده باطل 231 با دینه ناحق 231 دین حرام الهی 231 براه کج 231 راه دزدی 231 بملحد پلید ابلیس 231 بادزد گربه ها 231در زمان عمر مسابقه چلپاسه خوری بود نوبت ابوبکرکه میزسید با دزد گربه ها 231شکاریی 231 ابجد ابوبکر 231 احمق ملحد231 ابوبکر ابله بکل عالم 231 با کج فهم های دین 231 براه کج 231 راه دزدی 231 231 براه کج 231 با کج فهم های دین 231 ابلیس پلید ملحد 231 احمق ملحد 231 عقیده باطل 231 با دینه ناحق 231 دین حرام الهی 231 براه کج 231 راه دزدی 231 بملحد پلید ابلیس 231 بادزد گربه ها 231 به خط پلید ابلیسی ها 772-541 عمر ابوبکر = 231 ابوبکر به ابجد خط پلیده دینها 772-541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر 231 خلط پلید ابلیسی ها 772-541 عمر ابوبکر = 231 ابوبکر عمر عثمان 1202 بکافران محض 1202 دزده غافله ادیان 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 به ابجد ستمکاران 772-541 عمر ابوبکر = 231 ابوبکر رکب وبا به ابجد دشمن 394 -163 انسانا = 231 ابوبکر رکب وبا به ابجد خط پلیده دینها 772-541 عمر ابوبکر = 231 راه کج 231 راه دزدی 231 عقیده باطل 231 بناحق دینها 231 دین حرام الهی 231احمق ملحد231 به احمق امت دین 661 عثمان 661-430 مقصر = 231 ابوبکر رکب وبا 231 بکودن احمق 231
به ابجد با قاصبه خلافت 110  -1312 علی = 1202عمر ابوبکر و عثمان1202 قاصبانه خلافت بوده اند ابجد آیه 22 سجده ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت عمر ابوبکر عثمان مجرمان دین 1202 بوده اند با سلام به زودی جهان اسلام یک کشور خواهد شد و مرکز آن از حرم تا حرم  کربلاء و مدینه خواهد شد قوم موسی همگی دست به دعا برداشتند و از خداوند طلب رهبر الهی  منجی نمودند و خداوند حضرت موسی را برایشان فرستاد ولی مردم ما دعا که نمیکنند نمازشان هم قضاء می شود مردم راحت طلب هنوز لیاقت دعا و آمدن منجی را پیدا نکرده اند مردمی که بی خیال دین شوند ده برابر این باید بیشتر سختی بکشند  ان شاء الله که مردم ما بخاطر وجود نازنین منجی عالم حضرت مهدی (عج) بخود آیند و مواظب  احوال دینی خود باشند به ریاضی قرآن دین 64 +64=128 کلید دین 128

 

اشرار دینها 772 ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده اند ستمگران اهل دین 851-541 = 310 عمر

 

عامل تفرقه 926 -385 شیعه = 541 عمر و ابوبکر 541به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن

سبب اختلاف اهل دین 1276- 1202 سه خلیفه = 74  ابجد صغیر سه خلیفه قاصب ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت 74 ان من المجرمین منتقمون 74 این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد

1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661 -231ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 قال رسوالله  کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =385 با آل قرآن385وحی قرآنی 385بسوی نوره الهی 385 با مرکز دینه الهی385 فرقه 385شیعه385 385کلید دینه الهی 385فقط یک فرقه اهل نجات  فقط دین اسلام 385 فقط شیعه بحق میباشد385با آل قرآن385وحی قرآنی 385بسوی نوره الهی 385 با مرکز دینه الهی385 فرقه 385شیعه 385کلید دینه الهی 385  مکتبه حق قرآن  926 -541 عمر ابوبکر=385 شیعه 385  فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه 385 شیعه 385 عامل تفرقه926 بوده است عامل تفرقه 926 -385شیعه = 541 عمر و ابوبکر 851    تفرقه بدین 851- 541 عمرابوبکر= 310 عمر  عامل تفرقه 926 -385 شیعه = 541 عمر و ابوبکر 541 قال رسو الله هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند علی ودخترم  فاطمه باشدمکتبه حق قرآن  926 -541 عمر ابوبکر=385  فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه 385شیعه 385راه کلیده دین الهی385

فلسفه  دین الله 385 شیعه 385با آل قرآن 385دین ناب الله محمد علی 385 بدین واقعی اسلام 385 با قانون الهی دین الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 حکم الهی دین الله 385 بیداریهای اسلامی 385 با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385 با عقل کل اسلام 385 فقطدین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 سربازانه مهدی 385 فلسفه دین الله 385 با قانون الهی دین الله 385

اشرار دینها 772 ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو

خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند 231=خائنان772-541 فتنه ها = 231 ابوبکر

به ابجدمتکبرین دین  786-245 اسلامه حق = 541 عمر و ابوبکر 541 مجرمی مردد 541 حرام لغمها 541 با قلدر ادیانو اسلام 541 به ابجد منافقان قرآن 673 - 132  541 بمنافقین ادیان اسلامی541 منافقی کوردل 541 به خائن پلید541بدشمنه دین الهی541 به قلدر دین اسلام 541  عمر ابوبکر 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد ظالم 971 -310 عمر = 661 عثمان 661 یا مرد پررو 661 اینتر 661

541عمر و ابوبکر541 مقصر430+231 =661 عثمان +310عمر =971 ظالم 971+ 231ابوبکر=1202سه خلیفه 1202 اینم آیه قرآن به ابجد ابوبکر عمر عثمان1202ان من المجرمین منتقمون1202

 خیانت کاران اهل دین 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر231 نفاق 231با فاجعه جهانی 231 نفاق 231 عصیان 231 دزده دین اسلامی راه دزدی 231به لعین دین 231 ابوبکر231لعین بدین231 فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم - 310 عمر =661 عثمان -231  ابوبکر =430  مقصر به ابجد (971 ظالم 971ریاست کفر )971 ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 میباشد 971-661 عثمان = 310 عمر  ریاست کفر971 + 231 ابوبکر=1202 سه  ابجد سه خلیفه 1202 آیه قرآن به ابجد صغیر و کبیر  سه خلیفه کفر1202 یا خیانت دزدان دین فدک1202 خیانت کار دین 1346-144 اسلام به دو ابجد = 1202 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202

1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 = ریاست کفر971+231 ابوبکر=1202 سه خلیفه  ابوبکر231نفاق 231 دین حرام الهی231 ابوبکر231 نفاق231

 خیانت کاران اهل دین 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر231 نفاق 231با فاجعه جهانی 231 نفاق 231 با سلام به زودی جهان اسلام یک کشور خواهد شد و مرکز آن از حرم تا حرم  کربلاء و مدینه خواهد شد قوم موسی همگی دست به دعا برداشتند و از خداوند طلب رهبر الهی  منجی نمودند و خداوند حضرت موسی را برایشان فرستاد ولی مردم ما دعا که نمیکنند نمازشان هم قضاء می شود مردم راحت طلب هنوز لیاقت دعا و آمدن منجی را پیدا نکرده اند مردمی که بی خیال دین شوند ده برابر این باید بیشتر سختی بکشند  ان شاء الله که مردم ما بخاطر وجود نازنین منجی عالم حضرت مهدی (عج) بخود آیند و مواظب احوال دینی خود باشند به ریاضی قرآن دین 64 +64=128 کلید دین 128 حسین 128 امام الهی 128 حسینی باشید  یزیدی نباشید

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:سلام بر صلابت حیدرمولاء قائم آل محمد(عج) نام شیعه5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم
باش و 12حق12 اسلام 12را بپذیر پیغمبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25شیعه25کعبه 25آل الله 25 والله25فرشته 25 باب حرم 25ره اسلام25ره حق25 تقوی25عدالت 25مهندسی25دکترا25 آل الله25شیعه25کعبه
25شاه مردان25ارباب جهان25شیعه25 کعبه25وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ طبق آیه قرآن فقط شیعه بحق و رستگار عالم استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قال رسو الله یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یا علی تو و شیعیانت رستگاران اهل عالمید وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 والله25 آل الله 25 با آل قرآن 25 شاه مردان25 25ارباب حهان25باصل اسلام 25 اصل حق 25گنج قرآنه25 نفس قرآن 25نام آدم ها 25 بار در قرآن نام25 آدم انسانی 25 آدم باش انسان باش و حق را بپذیر نام آدم 25 نام آدم در قرآن 25بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 گنج قرآنه25 نفس قرآن 25 شیعه 25باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ هرکسی شیعه نباشد بدبخت عالم است بهترین دوست خدا نماز گذار است  نمازهای پنج گانه به نهر جاری گوارایی می مانند که بر در خانه هایتان روان است وهر روز پنج بار خود را در زلال آن شست و شو می دهید، و دیگر هیچ پلیدی باقی نمی ماند.هر سال52جمعه داریم با313 روز 313+52=365روز سال 365 شاه مهدی365  به ابجد افتخار دین 1346-1202 سه خلیفه قاصب=144 اسلام به ابجدکبیروصغیرمیشود 144ضرب 12 امام در خودش میشود 144مذهب کامل144مدح محمد 144 مذهب کامل 144ضرب  12 امام در خودش میشود 144 به ابجد حق12 اسلام 12 نگهبان12 ساعت12ماه های سال 12 اهل 12 انجمن 12نجاتبخش12اخلاق12حق12اسلام12امامن12حق12نگهبان12 به ابجد افتخار دین 1346-1202 سه خلیفه قاصب=144 اسلام به ابجدکبیروصغیرمیشود 144ضرب 12 امام در خودش میشود 144مذهب کامل144  با آل علی 144 بخط الله144یعنی 114سوره قرآن 114+30 جزء آن=144
یعنی 17 رکعت نماز 4ضربد 4= 16+1= 17 رکعت
نماز در 5 وقت بنام 5 تن آل عباء 5 انگشت داری به دست این نشان پنج تن است 14 بند انگشت

داری به دست این نشان 14 معصوم شیعه است  آقا وقت آن نرسیده که مو لاء صاحب الزمان یارانش را دیدار کند انشاء الله در حرم برای یارانش سخنرانی بفرماید و چشمان یارانش به جمال نورانیش منور گرداند یا ران خاصش می دانند ولی مردم عادی چیزی نمی دانند چندین سال یاران خاص حضرت ایشان را می شناسند ولی مردم نمی دانند ایشان حضرت مهدی بقیه" الله اعظم میباشند 23مهدی23 وارث23 زمین23 شیخ داناه23 آزادی23وارث 23 زمین23 ازآن انسان ها 23مهدی23برادر23 اصلی 23 بدین خدا23صاحب انسان23 در23 تورات23 ماشیح 23مهدی 23جانشینه 23 سلطانه 23 رهبر 23پادشاه اسلام 23 مکتبه 23 رهبر 23جهان اسلام23 مروه 23مراد انسان 23این آیه23 حرف دارد = وکل شیئ احصیناه فی امام مبین 23 مهدی23با امام ماه23امام بجهان 23 اماما حق23 نام امام در قرآن 12 بار آمده کسی که امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت میمیرد این آیه23 حرف دارد = وکل شیئ احصیناه فی امام مبین 23 قرآن می فرماید امام به اذن الله روشن بین جهان23 آگاه جهانه 23مهدی 23به آقای 23جهان اسلام 23 مهدی23 آسمانیه 23وارث23زمین23 صاحب انسان23 جان انسانه23مهدی 23 به نفس انسان 23 با عدل 23 موجود23 آئین 23جهان اسلام23به آقای23 جهان اسلام 23 به سالار23 به دین23اصلی23ناب الله23 مهدی 23 جان اسلامه 23 کلمه 23 مرصاد23 اهل بهشت مهدی 23شیخ داناه 23 رهبر23 جهان اسلام 23 رهبر 23 مهدی 23وارث 23 زمین 23 حامی23 مجاهدها 23 رهبر23 اهل جهان 23مهدی23 یکی از بزرگان دین یهود هارامبام" (موشی بن میمون) از بزرگان و اکابردین یهود می گوید:"هر فرد یهودی که به مهدی23ماشیح23 معتقدنباشد و یا چشم به راه آمدنش نباشد منکر بیانات موسی و سایر پیامبران بنی اسرائیل است برمنکرانش لعنت بادبه ابجدمهدی23+23رهبر =46نماینده الله46محمد علی46+46 دین مقدس الله رهبراصلی92محمد 92+18ذالحجه غدیرخم=110 علی 110کاملترین مذهب بدین الله شیعه 110 مذهب ماه 110 دین الهی 110ولی دین 110 مذهب مهدی 110 یمین 110 پلیسی 110 نان جو110 نمک 110 سنگ 110 گندمها 110 عم 110 حامیان 110دین الهی 110 مذهب مهدی 110

به ابجد دروغ بدین  1276- منهای1202 سه خلیفه =74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 باراه کج غلطه 1276-1202 سه خلیفه کفر= 74 ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 والشجره" ها الملعونه 74 ابجد صغیر شیطان 22 عمر 22 مقصر22 ابابکر22 شیطان 22 نیرنگ 22 دروغ 22 کید 22کلک22 مکارا22 روباه 22 نابکار22 بدیها 22بناحقه 22بناحقه22 بدبختی22 شیطان 22 عمر 22 ابابکر22 به ابجد 22مقصر22شیطان 22 ابابکر22 عمر 22درآتشه 22دوزخه22 بدبختی 22بناحق22 دشمن اسلام 22 نابحق 22مقصر22دروغ 22 هذیان 22کلک 22نیرنگ 22 روبا22 ابوبکر22 رکب وبا  22 روباه22 مکارا 22 دشمن اسلام 22 آدمکشه 22 با خدعه 22بناحقه 22نابحقه 22نابکار22نیر نگ 22عمر 22 جنگ طلب22  22دشمن اسلام 22 دشمن حق 22 مکارا 22روباه22نابکار22 نکبتها 22 دشمن اسلام 22 فاجرن 22 سرکشها22 کسکشها 22 جاطلبا 22بنفاقه 22 بکذابه 22 منافقان 22 فاجرن 22 مجرمان 22 نفرت 22 بدشمن نادان 22 دشمن اسلام 22پررو 22 بظلمت 22 شرابیا22انزجار22بدشمن نادان22نابکار22دینها22بدبختی 22شرابیا22خبیسا22با خائن ها22پسترها 22خبیسا 22نابکار22دینها22نکبتها22بدائشه 22 بدزد اسلامی 22جاطلبا22جنگ طلب22دشمن حق22آدم کشه22با خدعه22نیرنگ22عمر22شیطان22 ابابکر22بظلمت22 درآتشه22دوزخه22عمر22ابابکر22دشمن اسلام22نابکار 22منافقان22عمرمجرمان22ابوبکر22بدبختی22شمری22خردجال22بنامردا22 منافقان22مجرمان22نابکار22شمری 22خردجال22 

به ابجد فساد تباهی 563-541 عمر ابوبکر = 22 عمر 22 به ابجد صغیر ابابکر22 شیطان 22 شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22 مقصر 22 بدبختی 22 منافقان 22مجرمان  22 فاجرن22 دروغ 22 نیرنگ 22 کید 22 کلک 22 باخدعه22 نیرنگ 22 مکارا 22 روبا 22 مجرمین 22 منافقان 22فاجرن 22 شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22 لعنت 22 ملحد 22 فاجران 22 منافقان 22درآتشه22 دوزخه22ابابکر22مقصر22لعنت عمر22دشمن اسلام 22 عمر22 ابابکر22دشمن اسلام22سست ایمان 22در آتشه 22دوزخه 22 بددین22به ابجد شیطان22مقصر 22 لامذهب 22عمر22 ابابکر22رکب وبا22احمقه 22گمرهه22منکر22 22عمر22ابابکر22 شیطان 22بدیها22بدبختی  22دشمن اسلام 22 سست ایمان 22 ناخلفه 22 بناحقه22درآتشه22دوزخه22ابابکر22 شیطان22عمر 22نکبتها22 بدزده22 اسلامی22مکارا22روباه22بپلید 22باخدعه22نیرنگ22کلک22بدبختی22هذیان22مقصر22 احمقه 22ناخلفه22عمر22شیطان22بناحقه22منافقان22فاجرن22عمر22

مجرمان22عمر 22ابابکر22رکب وبا22نیرنگ22کلک22کید22لعنت22 ملحد22لا مذهب22دشمن اسلام 22 عمر22 گمرهه 22 لا مذهب 22نکبتها 22 دشمن اسلام 22 نابکار 22 شرابیا22 خردجال 22 مفصد22با ابلیس گور خر 22 لا شخورا 22 سست ایمان 22دشمن اسلام 22عمر22 ابابکر22رکب وبا 22 ابوبکر

 

وابجدعمر ابوبکر49مکر حیله49به علم ابجد عمر22 ابوبکر27=49 عذابی الهی49کافرانه دین 49 49شجره ملعونه49 دشمن الله و قرآن49شجره ملعونه 49دشمن اصلی دین49نادان ترین دشمنه49دشمن الله و قرآن 49اهل ذلالت دین49دشمنان پلید دین 49 یا گمراه پلید 49 با دشمن اهل  قرآن49 فاسد بدین الله 49 فاسق بدین الله 49 مکر حیله49یا گمراه پلید49 فاسد بدین الله 49 فاسق بدین الله شیطان گمرهی 49 دشمنا قرآن 49 توهین دروغ 49 دروغ توهین 49 زندیق اسلامی 49 میباشد، شجره ملعونه 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 ملحده خبیث 49 اهل کفار اسلام 49 بدترین خلق امت 49 به مجرمان خبیث 49 قصب خلافت الله 49 اهل ذلالت دین 49 جاهلان بدین اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 عمر 22+27 ابوبکر= 49 بدترین خلق امت 49 دینه گمراهی 49  اهل ذلالت دین 49 مخالفه قرآنی 49 با فاسقان منافقان 49 منافق بدین اسلام 49 باطل فرقه ها 49 بی دین امت اسلام 49 اهل ذلالت دین 49 عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49شکاف دینهای 49مخالفه قرآنی 49 با فاسقان منافقان 49 منافق بدین اسلام 49 باطل فرقه ها 49 بی دین امت اسلام 49 اهل ذلالت دین 49 عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه49اهل ذلالت دین 49دشمن اصلی دین 49 دشمن الله و قرآن 49 فاسد بدین الله 49  دشمن الله قرآن49دشمن اصلی دین 49نادانترین دشمنه49 مکر حیله49وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ این آیه 49 حروف ابجد ابوبکر 27+22 عمر = 49 به ابجد صغیر هم 49شیطان گمرهی49 وَ وَیْلٌ لِلْکافِرینَ مِنْ عَذابٍ شَدیدٍ =  ویل للکافرین من عذاب شدید = علم حروف این آیه هم 22 حرف میباشد علم نقطه میگوید به 14 معصوم خیانت شده  22شیطان 22 ابابکر 22 بدبختی 22 بناحقه 22 نابحقه 22 دشمن اسلام22 عمر 22 ابابکر22 مجرمان 22 منافقان22 عمر 22 هذیان 22 مقصر22 بدبختی22 دشمن اسلام 22 ابجد شیطان هم 22 عمر 22 ابابکراین آیه قرآن هم 22حرف میباشد بشمار 22(اَلَّذينَ غَلَبَت أَهوَائَهُم عُقُولَهُم، يعني صحابه) معناي حقيقي كتاب خدا را تحريف كردند (حَرَّفوا) و آن را دگرگون ساختند (و غيّروه)» (عسكري، تفسير، 95؛ ن. ك. به: ابوبکرابجدفساد تباهی 563 - 541 عمر ابوبکر = 22 عمر ابجد فساد تباهی 563 - 541 عمر ابوبکر=22عمر

 

به ابجد شیطان 22 هذیان 22 عمر22 ابابکر22 دشمن اسلام 22 بدبختی 22 نامردان 22 دینها 22 مکارا 22مجرمان 22 منافقان 22 شرابیا22 با خودسرا 22 شرخراه22سرخراه  22خیانت ها 22 گمرهه 22 مقصر22 عمر 22 شیطان22 ابابکر22 مجرمان 22 منافقان 22 اهل آتشه 22دوزخه 22درآتشه 22دوزخه 22 خردجال 22 نامردان22 مقصر 22دینها 22عمر 22 ابابکر22 شیطان 22

 

 دشمن دین اسلام 590-541 عمر ابوبکر= 49 بازم ابجدصغیر49 ابوبکرعمر49 بدشمن اسلام قرآنی 49بادشمن دین قرآنه 49 بیعت شکنانی 49 یعنی ابوبکر 27+22 عمر = 49 و به ابجد صغیر ابجد 49عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 اهلی دوزخی 49 دوزخیانه ابله 49منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله 49 اهل کفار اسلام 49 اهل دروغ 1251- 1202 سه خلیفه= 49اهل کفار اسلام 49 با اشرار دین اسلام 49

 بعضی از دختران و پسران بسیار بی قید و بی بندو بار میباشند و شعونات اسلام و مسلمین را درک نمی کنند یعنی از پدرو مادر بی دین بی غیرت و بی نماز هم چون پخی به عمل می آید غیرتمندان بدانند همسران جوانشان را به روخ دیگران نکشند بدانند بیرون خانه شما که اتاق خواب شما نیست بیرون خانه متعلق به همه دشمنان بی غیرت و انسانهای پاک با غیرت است غیرت و مردانگی را هر پهلوانی ندارد زور دارد ولی مردانگی را درک نمی کند کبوتر با کبوتر باز با باز می خواهی قهرمان و پهلوانت را بشناسی به مادرش به همسرش نگاه کن تعارف نداریم متاسفانه یک پهلوان ارزش مردانگی خود را از دست می دهد و نمی فهمد درک فهم شعور نداردغیرت ندارد متاسفانه فامیل و داماد ما هم همینطور ببو گلابی تشریف دارند ناموست را در دید همگان قرار میدهی این عین بی غیرتیست می خواهی هر خری باشی باش در اتاق خواب نه در انظار عمومی  دوست دارم یک روز را روز تف اعلام کنید همگی هر مرد و زن هرزه ای دیدید تف بیندازید توی صورتش روز تف بر بی غیرت ها ارزش دارد بی حیایی و بی بندو باری بی ارزش است قهرمان بودن دلیل بر پهلوان بودن نیست راه پهلوانی از کوچه مرام و معرفت میگذرد و قهرمانی به بن بست زور و بازو و بی بندو باری میرسد اگر به کلفتی بازوست گردن خر از همه کلفت تر است

فریب کاران منافق دین اسلام1031 - 1202سه خلیفه =171 آل سعود 171آل سعود171+370 شیطان=541عمر ابوبکر 541 فتنه ها541بقاصبان نامرد541به اول قاصب بدین اسلام541زور گویانی فاسقی 541 نامحرم ها دین اسلام541 فتنه ها541 عمرابوبکر541 به ابجد ظالم 971- 430 مقصر =541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی541 توهین دین ها 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 مرگ کافر 541 ابوبکر دوسال خلافت نکرده با خفتو خاری از دنیا رفت همه ناحق ها دوسال خلافت نکرده به درک واصل میشوند قاتلان امام حسین دو سال نشده همه به دست با کفایت حضرت مختار کشته شدند و قلب امام سجاد شاد شد به ابجد  راهنمای دین اسلام قرآن 854-541 فتنه ها = 313 
          <br

گمراه دین 310 عمر 310 یا بلاء دین اسلام310 جهل عرب 310ابا جهل در دین 310کفری310 حرامیان 310 نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان عمر310 اباجهل دردین310 فاسق دینه310کفری 310 ابله منافقا 310 منکر310نیرنگ310احمقها احمقها 310 بمار زنگی310کلب کلب هار310 ابله منافقا310جاهل منافق310دلیل نفاقه 310کفری310 منکر 310دلیل نفاقه310جهل عرب310جاهل منافق310جهل عرب 310نیرنگ 310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری310 دلیل نفاقه 310جهل عرب 310 اباجهل در دین 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 ابله منافقا 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی 310 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 قاصبان بدین310حرامزاده پلید310 حرامیان 310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310ابله منافقا 310سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 سامری310 گمراه دین310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310 دلیل نفاق 310 و ابوبکر 231به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر احمق ملحد 231 احمق ملحد 231 فاسق ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 احمق ملحد231 عصیان231فاسق231 قفان231 احمق ملحد 231 قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند 310بمار زنگی 310

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:+ نوشته شده در یک شنبه 7 شهريور 1397برچسب:,ساعت 15:19 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |
حکم الله حکم قرآن 553 -541 فتنه ها عمر ابوبکر= 12 امام هویت اسلام 553 -541 عمر ابوبکر = 12 قرآن چهار
مذاهب باطل دردین اسلام خدایی بایداز خجالت بمیرند ده سال است قادر به جواب گویی نیستند
مناظره جاثلیق بزرگ مسیحیان با ابوبکر رکب وبا و شکست ابوبکر خائن منافق قاصب جاه طلب
مناظره مامون خلیفه عباسی با علمای 73 فرقه باطل در حقانیت امام علی
شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110یگانه مذهب الله محمد علی 385 شیعه385
با کلمه 66 الله 66 زنده 66 یگانه66آگاه جهان 66دادگاه مذهب 66 ادیان66 الله 66 امام و اسلام خود را ثاب
سیزده رجب به ابجد سیزده 86+110علی=196 دین اسلام 196 کلید اسلام196 کلید بدین الله 196 امام کل دین 196
گوهر بحر ولایت علی مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست
گریه و خنده پیامبر اسلام =اصل اسلام 253+132 بدین الله = 385 شیعه 385
دین واقعی جهان اسلام است مذهب واقعی جهان شیعه است
به دو ابجد =مجاهد 70+40اصل ولایت 110 علی 110ولی دین110 مجاهد53 احمد53 علی فاطمه53 آل طاها آل یاسین53
مذهب امام اول ثانی ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع عاشرهادی عشر ثانی عشر253+132 اسلام =385 شیعه
انسان خلیفه خداوند برای کارهای ارزشی قایل است به ابجد انسان کامل253+132 اسلام= 385 شیعه 385
بانوی عترت الله زهراست سرحلقه انبیایو اولیاء زهراست
مومن136 آئینه136علی136به ابجد کبیر وصغیر علی 136 مومن الله202 آئینه الله202 محمد علی202آقای من 20202
امیر المومنین 12 حرف و ابجدش58+12= 70+40 اصل ولایت = 110 علی 110ولی دین 110 دین الهی110 یمین110 اصحا
علی 110+135 فاطمه =245 کلید مذهب اسلام 245 علی فاطمه 245 مذهب الله150+46 نماینده الله محمد علی = 19
قرآن 351 یعنی 132 اسلام +202 محمد علی +17 نماز = 351 قرآن 351+34باکلام حق =385 شیعه
دین الله130+183مذهب اسلام +72دین الله130 +183مذهب اسلام +72 کاملترین مذهب امامت 72بدین ها= آدم داود
پسر قرضاوی مفتی اهل سنت مصر شیعه شد ایجانب تمام دکترین دنیا را به مبارزه علمی علم ابجد ریاضی قرآن دع