دین الله اصل اسلام 59گنجینه صفات الله 59 مهدی 59علی مع الحق59الحق مع علی59محمد ابن عبدالله 5959
مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است {عج} والله ندیدم حق را نپذیرند برادران اهل سنت شریف ترین مردم دنیا هستند و درجا کلام حق رامیپذیرند نام شیعه 12بار در قرآن آمده { وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} به ابجد وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی 110 + 135 فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169به ابجدبرترین دین 926-541عمر ابوبکر=385 با آل قرآن 385 فلسفه دین الله 385با قانون الهی دین الله 385یا الله وصی بحق محمد 385با آل قرآن385 شیعه 385راز اهل عالم 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دبن الله 385 به دین الهی الله محمد علی 385به اهله محمد فاطمه علی385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 این عدد نورانی را جلوی آئینه بگیر ابجد 5 تن آل عباء میشود 583 = 385 شیعیان فرزندان اهل بیت میباشند وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: نام شیعه چندین بار در قرآن آمده شیعه یعنی چه385به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه یعنی اسلامه حق 245+140 با اسلامه= 385 شیعه نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده پس همه فرقه های باطل را محکم به دیوار بزنیم هر چیزی در قرآن بود قبول ولی اگر نبود محکم به دیوار توالت تاریخ بکوبید محکم وهابی اول دوم عمری خیلی ..... شیعه دوازده امامی385 ابجد385بدین واقعی اسلام385اسلام پیامبر385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 فلسفه دین الله 385 به علم ابجد 385 بدین واقعی اسلام 385 شیعه385 یعنی حق اسلامه385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام 385 بدین اسلام واقعی 385اسلام پیامبر385بدین واقعی اسلام 385اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 دوازده بار در قرآن آمده ولی نام شما و فرقه هایتان یک بار هم نیامده استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: به علم ابجد بهترین دین ها 737-541 عمر ابوبکر= دین اسلام 196 کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه میباشد 196 به ابجد دین اسلام 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 از پیامبر سئوال شد جانشینان شما چند نفرند فرمود 12 نفر پیامبران چند نفر بودند فرمود 124 هزار نفر و فرمود رسولان حق چند نفر بودند ایشان فرمود 313 نفر به ابجد رمز الله 313هر سال 313 روز با 52 جمعه 52+313= 365 روز سال رمز الله 313+72 یاران امام حسین72 +313 یاران امام زمان = 385 شیعه 385با آل قرآن385 شیعه 385 سلام به نام زیبایت یا قائم آل محمد من فقط دانم که مولایم توایی مولاء دیر نشده دیدار مجدد بنظر شما انگار یادت رفته ما را آقا ما شما را میخواهیم آقا هر وقت شما خواستی که نشد بگو ما بیائیم به دیدن شما وقتی روبروی شما قرار میگیرم تمام حاجاتم بر آورده میشود و دلم آرام میگیردشادی واقعی دیدار با شماست افتخار شیعه نام قائم است لطف مولایم بما هم دائم است مولاء منتظرم تا شکایت به مادرم زهرا نکرده ام بیا آقا جمالتو عشق است یا قائم آل محمدی مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست سرور کائنات محمد استو جمال قائم آل محمد علیست جانشینه حق مولایم علی خیبر کنی بت شکنی یا قائم آل محمدی تو آقایی تو مولایی جمال محمدی کمال علی جمال خدا با رسول توایی جانه شیعه و جانه رسول مگر نام محمد هم علی نیست جانشینه حق پیغمبر علیست همین بس که نام محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست وصی خدا بت شکن به کعبه به دوش نبی ست جمالتو عشق است یاقائم آل محمدی تو چقدر خوبو زیبایی روح علی جانه محمدی جمال رسولو کمال علی مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست بوود نام تو چون مولاء الهی بوود نام مولاء الهی عزیزه بتولو جانه مصطفایی مرتضایی بحق هم که وصی مصطفایی مرتضایی فرق حیدر کعبه ومحراب چیست هر دو باشد یک نشان حق با علیست قسم به ذات کبریاء که جانشینه مصطفی بوود علی مرتضی مگر نام محمدهم علی هم علی نیست آئینه روی محمد علیست نگینه روی مصطفی بوود علی مرتضی صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست همین بس که نام محمد علیست وصی بحق 110 محمد علیست بت شکن در کعبه بر دوش نبی ست بلغ العلی بکمالهی کشف الدجا بجمالهی حسنت جمیع خصالهی صلو علیه و الهی چه جمال با صفایی شده نامت الهی هم ساقی کوثر علی حیدر علی صحر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتایو انما وارث گنجینه سرر قضاء قابل تشریف قوله لا فتا مولاء علیست شا هراره حق تو هستی در سلوک کائنات پرورده به دامن خود مصطفا عجب گلی گل کوثر گل حیدر یا قائم آل محمدی چه جمال با صفایی شه عالمی فدایی که به جای مصطفایی که تو بعداز خدایی شده نامت الهی تو جمال مصطفایی که علی مرتضایی شده بت شکن به کعبه که به دوش مصطفا یی که جمال مرتضایی شده نامت طلایی تو طلای ناب مایی صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست مگر نام محمد هم علی نیست ائینه روی محمد علیست اگه کسی با هوش باشه که عمری نمیشه ولی مکه لیاقت فرزندان پیامبررا از دست داد همه به عراق و ایران آمدند شما اگر دینتان را از ایرانیها فرزندان پیامبر گرفته اید خوشا به حالتان قرآن 351 فارسی351 رسول خدا فرمود روزی یاران سلمان فارسی در عین دانایی و حقیقت شما را به اسلام دعوت و شمانمیپذیرید پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم کوثر باشد شیعیان فرزندفاطمه میباشند ما ایرانیان افتخارمان این است که نوهای رسول خدائیم یا از مادری یا پدری فرق نمیکند نسل ایران نسل فاطمه سلامه الله علیه میباشداسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشنداسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند دوست دارم دوباره بنویسم یک بارم برای مولایم مهدی مینویسم مولاء افتخار کن نوکرای خوبی داری اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند یک بار هم برای مادرم حضرت حواء و حضرت فاطمه سلام الله علیه اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشندیک بار هم برای شهدای شیعه از حضرت آدم تا حضرت مهدی صلوات الله علیه اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشندیگ بار هم برای سنیها که حق را بپذیرند خودشونو مثل عمر به خریت نزنند بخدا اگر حق را نپذیرید روز قیامت بیچاره اید من نوشتم و شما هم خواندید دیگر جای هیچ بهانه ای نیست اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند گمراه دین 310 عمر 310 310کفری 310 دلیل نفاقه جهل عرب 310اباجهل در دین 310منکر310نیرنگ310مار زنگی 310کفری310 منکر 310جاهل منافق310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310310نمرودی 310جاهل منافق310ابله منافقا310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310عمر 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 یا باء دین اسلام 310قاصبان بدین 310عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 فاسق دینه 310وهابی کودن دین اسلامی 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310دائش وهابی نادان 310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310بمار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما310 خاک عالم بر سرت کنم عمر عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام 310چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکندتف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکروعمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 احمق ملحد 231 ابوبکر 231 رکب وبا 231ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231 یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231احمق ملحد231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 ابوبکر و عمر 541در غدیر خم دین کامل شد اکملتو لکم دینکم بعد از وفات پیامبر دشمنان دین خدا گمراه دین 310مکرن کفری عمر310نیرنگ 310گمراه دین 310 مکرن310کفری دزدان فدکه فاطمه310بمارزنگی310 کفری310منکر 310جاهل منافق منافق ابلها 310نامردیه310 کفری310عمر310نیرنگ 310 نمرودی310 حرامزاده پلید310 سامری310 گمراه دین310مکرن 310 بکج راه 231 ابوبکر231 دزده دینه اسلامی 231دزدا فدک نگونه 231ابوبکر 231رکب وبا 231 ابوبکر+310عمر= 541فتنه عالم 676-135 فاطمه = 541 عمر وابوبکر فتنه عالم بودند شرم گینان 651-110 علی = 541 عمر ابوبکر رکب وبا 541 عدواهل بیت بوده اند 541 گرگ منافقینی 541
JSN-LGRP1-CHN 10.0.0.168 1
ابزار وبلاگ 1
خرید لایسنس نود32 1
خرید عینک آفتابی اصل 1
سر دنده ال ای دی led
ردیاب مخفی خودرو

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110 + 135فاطمه = 245 =5 ضربدر4ضربدر2= 40 و آدرس alialiali.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 48
بازدید دیروز : 80
بازدید هفته : 48
بازدید ماه : 4434
بازدید کل : 80956
تعداد مطالب : 313
تعداد نظرات : 1
تعداد آنلاین : 1

به ابجد مقصر 430+541 عمر ابوبکر = 971 ظالم به دست می آید به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 قاتلی 541 مرگ کافر 541 به ابجدکبیر ابوبکر عمر عثمان 1202تفرقه در ادیانه اسلامی 1202نگین ترین مردانه ملحد 1202ننگین ترین نامردان پلید 74 ابجد صغیر 74 به ابجد مردان رجس پلیدی615-541عمر ابوبکر=74 ابجد صغیر سه خلیفه 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74 به ابجد فتنه های دین 615-541=74 فرقه ابجدصغیرسه خلیفه 74 میباشد دین اسلام 74 فرقه شد 74 فرقه ابجد سه خلیفه میباشد (ان من المجرمین منتقمون 74) فرقه شدن دین اسلام توسط عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74=74والشجرتها الملعونه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74 دزدان نادان یا ملحد دینه اسلامی 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74 74منافق دین اسلام 467-541=74 74عمرابوبکر عثمان74 دزدان نامرده دینه اسلام 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467- 541 ابوبکر عمر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74 شیطان گمره 615- 541 عمر و ابوبکر= 74به ابجد کفره 305-231 = 74فرقه در کفر میباشند 74 ابجد عمر 22+27 ابوبکر +25 عثمان = 74 فرقه شدن دین اسلام توسط ابوبکر وعمر و عثمان صورت گرفته 74نفرته 735-661 عثمان = 74 ابجد سه خلیفه 74 میباشد74 ان من المجرمین منتقمون74 سه خلیفه =سه خلیفه تفرقه در دین نمودند آیه قرآن به ابجد صغیر و کبیر عمر و ابوبکر و عثمان این هم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 عمر 310+231 ابوبکر +661 عثمان = 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 از تورات و انجیل و اوستا هم خواستید میآورم خیلی پروئید و نامرد آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر باید از خجالت بمیرید جواب خدا را چه خواهید داد گمراه دین310 عمر 310 منکر310نیرنگ 310بمار زنگی 310کفری310 منکر 310ابله منافقا310جاهل منافق310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310عمر 310 ابله منافقا 310وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310 نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین310 جاهل منافق 310نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 بمار زنگی 310به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 احمق ملحد 231عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق 231دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند


 

با سه کلمه پروردگارت دینت پیامبرت وامامت را ثابت کن به ابجد دین 64 دین 64 الله محمد علی 64 +132 اسلام = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196دین الله 34+25 اصل اسلام = 59 مهدی59دین واقعی اسلام 59راهنمای دین اسلام  59 آخرین امام دین اسلام59 مهدی  دین الله 34+25اصل اسلام  شیعه =59 مهدی 59 کاملترین دین59با ارزشترین دین 59 امام بحق رهبر اسلام 59 به صاحب دین نمونه 59دین مذهب حق الله 59کاملترین مرد 59 دین واقعی اسلام 59 دین حق مذهب الله 59 دین اصلی محمد 59 آخرین امام دین اسلام 59 یک مرد میخواهم با کلمه مذهب اسلام پیامبر و جانشینش و مذهبان را ثابت کنیدبه ابجد مذهب اسلام 183 یگانه مذهب الله 183+202 محمد علی = 385 شیعه 385 دین مقدس الله مذهب 385شیعه 385فلسفه دین الله385 یگانه مذهب الله 183+202 محمد علی = 385 شیعه 385مذهب اسلام 183+202 محمد علی = 385شیعه دین الله130+183مذهب اسلام +72دین الله130 +183مذهب اسلام +72 کاملترین مذهب امامت 72بدین ها= آدم داود هارون علی72= 385 شیعه385 یاران مهدی313 +72 یاران امام حسین= 385شیعه385 یگانه مذهب الله 183+202محمد علی = 385 شیعه385 فلسفه دین الله 385 مذهب اصلی به دین اسلام385دین ناب الله محمد علی385اسلام واقعی الله385دین مقدس الله مذهب385دین بنی آدم اولین مذهب الله385دین الله مذهب مقدس 385قلب دین یگانه مذهب الله 385 اهل اسلام اهل دین مذهب385 شیعه 385 مذهب اسلام مذهب نمونه 385 مذهب اسلام محمد علی 385 فلسفه دین الله 385 ارباب دین کلید مذهب385اهل دین منطق اسلام 385ارباب دین کلید مذهب 385 صاحب مذهب الله کل مذهب الله 385 دین مذهب الله هدف دین مذهب385 کلید دین ارباب مذهب 385مذهب نمونه مذهب

با سه کلمه پروردگارت دینت پیامبرت وامامت را ثابت کن به ابجددین64 دین64الله محمد علی64 +132 اسلام= 196 دین اسلام196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام کسی که دین ندارد سیاست ندارد روزی خواهد آمد که بی دینی نماد روشن فکری خواهد شد انصاف نیست با پول مردم بی دین ها تحصیل کنند سواد به درد بی نماز بی دین نمی خوردبه ابجدکبیر اسلام 132به ابجد صغیر اسلام 12+132 =144 اسلام حق ضرب 12 امام در خودش میشود 144

شیعه یعنی ش شمای یارع علی ه هستید

دین الله130+183مذهب اسلام +72 کاملترین مذهب امامت 72بدین ها= آدم داود هارون علی72= 385 شیعه385 یاران مهدی313 +72 یاران امام حسین=  385شیعه385 به ابجددین64دین64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64 اگربتوانید همین الان به مذهب شما درخواهم آمدباکلمه مذهب اسلامپیامبر و جانشینش ومذهبتان را ثابت کنید مذهب اسلام 183+202محمد علی=385شیعه 385اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه385باآل قرآن385دین الله34+25اصل اسلام = 59مهدی59دین واقعی اسلام 59راهنمای دین اسلام  59 آخرین امام دین اسلام59 مهدی میباشدبه ابجد صغیر و کبیر دین اسلام 224 +144  اسلام +17 نماز = 385 شیعه132 اسلام 132راه الله راه انبیاء مذهب قرآن شیعه است 132 عید سعید فطربمسلمین مبارکباد132عید الله عید محمدعیدمهدی132اصل اسلام قلب دین مذهب الله محمد علی 132 اسلام132مذهب اصلی دین اسلام مذهب شیعه علی132 الله خالق محمد علی فاطمه حسن حسین132 محور اصلی اسلام امام قرآن محمد علی 132 اماما مذهب اصلی اسلام شیعه محمدعلی132علی110 نماینده الله جانشین محمدعلی110دین الله محمد جانشین اصلی علی110 انتخاب امام اصلی مذهب الله شیعه110الله حق است دین مذهب الله علی110معجزه مذهب محمدانتخاب امام علی110امام دین مذهب نمونه اصل اسلام شیعه110شاه ولایت مذهب علی ابن ابی طالب110رئیس دین مذهب شیعه علی110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110 بااولین امام دین الله جانشین محمد110اگر شما هم توانستی جانشین پیامبررا باپنج کلمه ثابت کنی اینجانب مذهبت را میپذیرم 110 یا علی 121 برحقترین مکتب اسلام تشیع میباشد121

الله محمدعلی فاطمه حسن حسین121یاعلی121امام مذ هب اصلی اسلام دین الله شیعه121انتخاب مذهب اصلی اسلام دین الله شیعه121امام اصلی دین اسلام مذهب الله شیعه121مذهب اصلی اسلام نماینده الله شیعه121دین الله دین آدم دین محمد علی121مذهب مقدس الله مذهب اصلی اسلام شیعه 121مذهب اصلی اسلام شیعه محمد علی121 مذهب واقعی اصل اسلام ارباب جهان شیعه121 اصل اسلام مذهب قرآن محمد شیعه میباشد121یاعلی 121عیدمبعث بر شیعیان مبارک باد121کسی کو گفته از علمو درایت بیانات متین غیر از علی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست قسم به ذات کبریاء که جانشین مصطفی بوود علی مرتضی به ابجد 121یاعلی121اصل اسلام مذهب قرآن محمدشیعه میباشد 121قسم به مذهب الله محمد علی فاطمه121برحقترین مکتب اسلام تشیع میباشد121 اصل اسلام مذهب قرآن محمد شیعه میباشد121الله محمد اصول دین فروع دین121یاعلی121مذهب اصلی اسلام منطق اسلام قرآن شیعه121به ابجدهدایت 420-541 عمر و ابوبکرفتنه ها=121 یا علی 121الله محمدعلی فاطمه حسن حسین 121 بعدنبی حیدر است وارث پیغمبر است121 مذهب اصلی اسلام اصل مذهب الله شیعه 121عید غدیر خم عید ولایت و امامت121 یا علی121 مذهب اصلی اسلام بهترین مذهب شیعه 121این آیه 121 حرف دارد "وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِینَ الزَّکَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا؛این آیه قرآن 121 کلمه بنام نامی شاه مردان خیبر کن دوران یا علی121میباشدتنها راه نجات دین اسلام  1312- 1202سه خلیفه =110علی 110تنها راه نجات دین اسلام 1312-1202سه خلیفه =110علی 110معجزه مذهب محمد انتخاب امام علی110
رئیس دین مذهب شیعه علی110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110 بااولین امام دین الله جانشین محمد110کلید اسرارالله محمد علی110شهید محراب زاده محراب بجان محمد  110جان نبی حیدرست وارث پیغمبراست 110رئیس دین مذهب شیعه علی 110انتخاب امام خلیفه رئیس مذهب الله110به 110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110بااولین امام دین الله جانشین محمد   110کلید اسرارالله محمد علی110 بت شکن در کعبه بر دوش نبی وارث خاتم بوودمولاء علی چونکه خدا با نبی ست یار نبی هم علیست دین خدا با نبی وارث حق یا علی
چونکه خدا با نبیست یار نبی هم علیست بثنای اسم اعظم شده چون علی محمد بدرید کعبه از هم شده بت شکن به کعبه اسدالله اعظم  مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست کسی که دین ندارد سیاست ندارد پیامبر فرمود علم ابجد ریاضی قرآن را یاد بگیرید که همه آن شگفتی میباشد وای بر دانشمندی عالمی که علم ریاضی ابجد را نداندعلمی صحبت کنیم به ابجد 64آگاه ترین مذهب الله 64 دین 64نشانه دین الله محمد64به ابجد64دین64الله محمد علی 64+132 اسلام= 196دین اسلام  196کلید اسلام 196کلید بدین الله 196امام کل دین196 دین اسلام 196یعنی 14 معصوم 14ضربدر 14=196 کلید بدین الله 196کلید اسلام 196 اهل بیت پیامبر شیعه 12 امامی میباشد196امام کل دین 196کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196دین اسلام196 ضرب 14 معصوم شیعه در خودش میشود 196دین اسلام 196 نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است وان من شیعه لاابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم  ولی نام هیچ فرقه ای در قرآن نیامده است تمام فرقه های باطل به ریسمان الهی اهل بیت پیامبر چنگ زده و پراکنده نشوید زیاد وقت ندارید شیعه شوید تا رستگار شوید قولولا اله الا الله تفلهو به دو ابجد 926-541 فتنه ها = 385 شیعه شوید تا رستگار گردید کسی که دین ندارد سیاست ندارد امام 110 علی 110 دین الهی 110 ولی دین 110 عم 110 یمین110جلوه الله 110حامیان 110 دین الهی 110 نمک110 نانجو110 گندمهای110به نان نمک مرتضی علی پیامبر فرمود علی قسمت کننده بهشت است نزد شیعیان هر عالمی توانست با 5کلمه جانشین پیامبرش را نام ببرد این جانب مذهبش را می پذیرم 110رئیس دین مذهب شیعه علی110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110 بااولین امام دین الله جانشین محمد110 کلید اسرارالله محمد علی110شهید محراب زاده محراب بجان محمد110جان نبی حیدرست وارث پیغمبراست 110 رئیس دین مذهب شیعه علی 110انتخاب امام خلیفه رئیس مذهب الله110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110بااولین امام دین الله جانشین محمد110کلید اسرارالله محمد علی110شهید محراب زاده محراب بجان محمد110شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی 110 علی 110 بهترین دین مذهب الله شیعه است 110امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب 110رئیس دین مذهب شیعه علی110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110 امام جانشین محمد علی ابن ابیطالب110 علی 110 امام دین الله جان نبی حیدرست وارث پیغمبر است110 مذهب شیعه علی 110چهره اصلی مذاهب الله شیعه است 110 یه مرد می خواهم از فرقه های اهل سنت با 5 تا کلمه هم مذهبش هم جانشین پیامبرش را ثابت نماید شیعه یعنی ش شما ی یارع علی ه هستید
با سه کلمه پروردگارت دینت پیامبرت وامامت را ثابت کن به ابجددین64 دین 64 الله محمد علی64 132اسلام =196 دین اسلام196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام کسی که دین ندارد سیاست ندارد روزی خواهد آمد که بی دینی نماد روشن فکری خواهد شد انصاف نیست با پول مردم بی دین ها تحصیل کنند سواد به درد بی نماز بی دین نمی خوردبه ابجدکبیر اسلام 132به ابجد صغیر اسلام 12+ 132 =144 اسلام حق ضرب 12 امام در خودش میشود 144به ابجد صغیر و کبیر دین اسلام 224 +144  اسلام+ 17 نماز = 385 شیعه132 اسلام 132راه الله راه انبیاء مذهب قرآن شیعه است 132 عید سعید فطربمسلمین مبارکباد132عید الله عید محمدعید مهدی132اصل اسلام قلب دین مذهب الله محمد علی 132 اسلام132مذهب اصلی دین اسلام مذهب شیعه علی132 الله خالق محمد علی فاطمه حسن حسین 132محور اصلی اسلام امام قرآن محمد علی 132 اماما مذهب اصلی اسلام شیعه محمدعلی132علی110 نماینده الله جانشین محمدعلی110دین الله محمد جانشین اصلی علی110 انتخاب امام اصلی مذهب الله شیعه110الله حق است دین مذهب الله علی110معجزه مذهب محمدانتخاب امام علی110امام دین مذهب نمونه اصل اسلام شیعه110شاه ولایت مذهب علی ابن ابی طالب 110رئیس دین مذهب شیعه علی110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110 بااولین امام دین الله جانشین محمد110اگر شما هم توانستی جانشین پیامبررا باپنج کلمه ثابت کنی اینجانب مذهبت را میپذیرم 110 تنها راه نجات دین اسلام  1312- 1202سه خلیفه =110علی 110تنها راه نجات دین اسلام 1312-1202 سه خلیفه =110علی 110معجزه مذهب محمد انتخاب امام علی110 اصول دین مذهب شیعه اصل اسلام امام110 علی 110
رئیس دین مذهب شیعه علی110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110 بااولین امام دین الله جانشین محمد 110کلید اسرارالله محمد علی 110شهید محراب زاده محراب بجان محمد110جان نبی حیدرست وارث پیغمبراست 110 رئیس دین مذهب شیعه علی 110 انتخاب امام خلیفه رئیس مذهب الله 110به 110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110بااولین امام دین الله جانشین محمد   110کلید اسرارالله محمدعلی110 علی 110 دین الهی 110 ولی دین 110عم 110یمین 110جلوه الله110حامیان 110 دین الهی 110نمک110 نانجو110 گندمهای110به نان نمک مرتضی علی پیامبر فرمود علی قسمت کننده بهشت است نزد شیعیان هر عالمی توانست با5کلمه جانشین پیامبرش را نام ببرد این جانب مذهبش را می پذیرم110رئیس دین مذهب شیعه علی110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110جانشینه حضرت محمدابن عبدالله110بااولین امام دین الله جانشین محمد110 کلیداسرارالله محمدعلی 110شهید محراب زاده محراب بجان محمد110جان نبی حیدرست وارث پیغمبر است110 رئیس دین مذهب شیعه علی110انتخاب امام خلیفه رئیس مذهب الله 110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110بااولین امام دین الله جانشین محمد110کلیداسرارالله محمد علی110 شهید محراب زاده محراب بجان محمد 110جان نبی حیدرست وارث پیغمبر است 110 مرد نیست کسی که نتواند با پنج کلمه هم مذهبش هم جانشین پیامبر را به علم ابجد قرآن ثابت نماید جان نبی حیدرست وارث پیغمبراست به نانو نمک مرتضی علی حق با علیست کسانی که وجود مبارک 14 معصوم را قبول ندارند و یا معرفت شناخت آنها را پیدا نکرده اند در واقع روبروی سنگهای خانه خدا مثل بت پرستان سنگ ها را ستایش می کنند به ظاهر نماز می خوانند و فقط مزد ظاهر و نمای آن را عکسی که دوربینی گرفته به آنها میدهند صاحب خانه کسی دیگر است و عکسش برای آنهاست پیامبر فرمود هر کسی امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا خواهد رفت در قرآن تبعیت از اهل البیت رسو ل الله سفارش شده فقط شیعه پیرو و عاشق اهل بیت آخرین پیامبر الهی میباشد مکتب اهل بیت شیعه میباشد مردم هر چقدر فهم شعورشان بالا میرود آگاه تر میشوند دین مسیحیت74فرقه شده و دین اسلام هم74فرقه شده ابجد عمر ابوبکر عثمان 74 میباشد اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون  قرآن می فرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد 74 والشجرتها الملعونه 74قاتل حضرت زهراء 74 دشمن الله محمد علی 74 عمر ابوبکر عثمان 74 دیدی عملکرددولت اسرائیل وهابی مثل دائش عمل می کند چقدر در جهان زننده نشان داده همه دنیا ازدین صهیونیسم جنایتکاردائشی نفرت دارندوفقط مذهب شیعه برحق است به ابجدصغیر و کبیر برابر کلمه الله66دین و مذهب پیامبرو امام جانشین پیامبرتان مشخص فرمائید اسمم را پدرم انتخاب نمود و فامیلیم را جدم دیگر بس است راهم را خود انتخاب می کنم 66 راه الله دین الله 66 مذهبت را مثل کانال تلویزیون عوض کن 66کانال علی دات کام66کانال قرآن مذهب الله 66 راه الله دین الله 66به ابجد66الله66نظام واقعی دین اسلام66 +66علی ولی الله66اصل ولایت علی66نورهدایت علی66 نصرمن الله علی 66راه الله دین الله66+66=132 اسلام 132 مهدی اصل اسلام الله66به دین الله اصل اسلام66 مذهب اصلی دین اسلام66 عالیترین مذهب66 بهترین انتخاب شیعه66 راه حق مذهب شیعه66 مذهب اصلی اسلام 66امام منتخب الله علی66امام شیعیان مهدی66امام دوازدهم شیعه66 امام بدین الله محمد66جانشین اصلی پیامبر
66گنج عالم مذهب شیعه66تنها دین مذهب شیعه66شیعه بدین الله است 66امام منتخب الله علی66امام رهبر مذهب الله66جانشین رهبر اصلی 66 بامذهب اصلی شیعه66 اصل اسلام دین شیعه66شیعه اصل اسلام انتخاب درست66شیعه راه حق اصل اسلام66اصل دین اسلام شیعه66انتخاب دین مذهب شیعه66شیعه بدین الله است66شیعه مکتب الله است66بزرگترین شیعه66امام شیعیان مهدی66جماعت شیعه بحق است66شیعه کشتی نجات امت66 انتخاب مذهب قرآن شیعه66راه حق مذهب شیعه66اصل اسلام جهان شیعه است66مذهب اصلی دین اسلام66بدین واقعی اسلام64جماعت شیعه بحق است66مذهب اصلی امامت اسلام 64اسلام اصلی شیعیان66بهترین انتخاب شیعه66بهترین مذهب محمد66 بامرکز اسلام تشیع66مذهب پیامبرعلی 66شیعه کشتی نجات امت 66شیعه بدین الله است66انتخاب دین مذهب شیعه 66شیعه مرکز عشق66اصل مقام مذهب شیعه66مذهب واقعی محمد66 شیعه به دین الله66مذهب اصلی دین اسلام66مذهب شیعه علی66امام اصلی مذهب الله 66اسم اعظم محمد علی66رهبر واقعی اسلام66 علی ولی الله 66امام کلیددین اسلام66اصل ولایت علی66نورهدایت علی 66نماینده الله محمد 66جانشین اصلی پیامبر66جانشین حضرت محمد66مذهب شیعه علی66راه حق مذهب شیعه66مذهب اصلی دین اسلام66 اصل مذهب شیعه 66شیعه بدین الله است66مکتب الله شیعه است 66 شیعه بدین الله است66کلمه الله اصل اسلام66اصل اسلام واقعی66قلب دین اسلام علی66اصل اسلام قرآن علی 66فرقه قرآن علی66قلب دین اسلام علی66امام منتخب الله علی66مسیر الله علی66سیمای عدالت علی66نورهدایت علی66امام کل دین علی66 اصل اسلام واقعی66 اصل ولایت علی66 جانشین اصلی پیامبر66علی ولی الله 66دین الله راه الله66اصل دین اسلام شیعه66مذهب اصلی دین اسلام66 رهبر واقعی اسلام66علی ولی الله66 مذهب اصلی دین اسلام 66مذهب شیعه علی66جانشین حضرت محمد66 امام منتخب الله66اصل اسلام واقعی66اهل ولایت علی66اصل ولایت علی66متفکر دین الله66 امام کل دین علی66 مذهب اصل اسلام علی66دین مقدس اسلام علی66دستور الله علی66 دین الله راه الله66مذهب اصلی دین اسلام66 اصل دین اسلام شیعه66شیعه بدین الله است66 امام مکتب الله محمد66 علی ولی الله 66نصرمن الله علی66رئیس اصلی مذهب66ستون دین اسلام علی66مسیر الله علی66 جانشین اصلی پیامبر66وارث اصلی محمد66یا حیدر کرار66یدالله مذهب الله 66امام رمز باء بسم الله 66فلسفه قیام محمد66 فلسفه قیام حسین66دین اصلی در قرآن 66جانشین حضرت محمد66 علی ولی الله 66شیعه بدین الله است66 الله 66+66=132 اسلام 132+64 دین = 196 دین اسلام 196کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 امام کل دین 196 دین اسلام 196به علم ابجد ریاضی قرآن هم ثابت شده پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد کبیر فرقه 385 شیعه385با آل قرآن385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام واقعی الله385مذهبه واقعی اسلامی 385اسلام پیامبر385فقط دین اسلام 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 فقط دین اسلام 385 شیعه385بدین واقعی اسلام 385اسلام واقعی الله385راز اهل عالم 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دین الله385بدین واقعی اسلام 385اسلام واقعی الله385 قانون الهی دین الله 385 دین ناب محمد علی 385 اسلام انسان کامل 385به دین الهی الله محمد علی 385به اهله محمد فاطمه علی385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385 به ابجد صغیر و کبیر دین اسلام 224 +144  اسلام +17 نماز = 385 شیعه 385   به ابجد برترین دین 926-541فتنه ها=385برترین دین926-541عمر ابوبکر=385شیعه385 با آل قرآن 385 فلسفه دین الله 385با قانون الهی دین الله اهل دین فرقه اصلی دین اسلام812 114 سوره قرآن= 926-541 فتنه ها = 385 انسان نمونه 253+132 اسلام =385انّى جاعلك للنّاس اماماً.خداوند در قرآن می فرماید ما امام را انتخاب می کنیم  امام جانشین اصلی  محمد ابن عبدالله110 علی 110 دین الهی110ولی دین110 امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب110 شما هم با پنج کلمه جانشین پیامبرتان را مشخص نمائید به ابجد صغیر یا کبیرفرقی نمی کندشیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه هستیدشیعه یعنی قل هو والله احد در دل هر زره باشدنور حقکلمه جانشین پیامبرتان رامشخص فرمائیداگر توانستید این جانب مذهب شما را میپذیرم علی110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110بااولین امام دین الله جانشین محمد110کلید اسرارالله محمد علی110شهید محراب زاده محراب بجان محمد 110جان نبی حیدرست وارث پیغمبراست 110شیعه دوازده امامی بر حق جهان است 110اصل مذهب اسلام فرقه شیعه 110 اهل دین الله جانشین محمد علی 110نماینده الله جانشین محمد علی 110جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی 110اصل اسلام حق شیعه محمد علی110رهبراصلی جانشین محمد علی 110یا خلیفه حضرت خاتم الانبیاء110امام خلیفه اول حضرت محمدی110 امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب110اصل اسلام حق شیعه محمدعلی 110رئیس بدین الله محمدعلی110 خلیفه اول امام واقعی مسلمین110 جانشین محمد امام علی ابن ابی طالب 110با حکمت اصلی دین الله محمد 110 قسم به ذات الله علی وصب محمد 110 قسم به قرآن جانشین محمد علی 110 جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی 110 قسم به قرآن تورات انجیل زبورا امام 110 انتخاب جانشین محمد علی ابن ابی طالب 110 حضرت آدم داود هارون امام علی 110 انتخاب الله و محمد غدیر خم علی 110 یا الله یا محمد مقام یا علی 110 فقط شیعه جانشین محمد علی 110 مذهب الله محمد علی اصل دینه 110 شیعه دوازده امامی بر حق جهان است110 با رئیس مذهب الله علی محمد110 اصل اسلام رهبر علی ابن ابی طالب 110مذهب اصلی شیعه علی میباشد 110انتخاب امام خلیفه رئیس مذهب الله 110انتخاب امام  رهبر خلیفه حق مسلمین 110پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم.اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص 397  علیست جانشینه مصطفا این مرتضی مولاء علیست  به ابجددین 64دین64الله محمدعلی64 جانشین محمد علی64امام اصلی شیعیان64جانشین مقدس دین الله64امام دین الله محمد64حضرت امام علی64 پیشوای مسلمین جهان64رهبر قرآن علی64مذهب ناب الله علی64 بهترین مذهب الله64شیعه مرکز اسلام64 آینده اسلام شیعه است64شیعه تنها مذهب اسلام64شیعه مذهب نمونه است 64دین الله شیعه است64شیعه مذهب نمونه است64 مسیر الله علی64بهترین مذهب الله64مذهب واقعی الله 64شیعه برحق اسلام است 64مذاهب الله شیعه است64جمال محمد علیست 64 امام دین اسلام علی64مولای جهان علی64مقتدای دین عالم 64تنها برگزیده دین64نماینده واقعی دین الله64امام دین اسلام علی64فرمانروای دین64 شیعه تنها مذهب اسلام است 64دین الله شیعه است 64نشانگراصلی دین 64علامت اصلی دین 64قسم به الله قسم به دین64امام الله بدین الله64 عترت رسو ل الله64تنها مذهب اسلام شیعه  64بسمت الله امام علی64 بهترین مذهب الله64 دین الله شیعه است64شیعه تنها مذهب اسلام 64مرکز اسلام شیعه 64 دین الله اصل اسلامه64مولای جهان علی 64 امام دین اسلام علی 64تنهامذهب اسلام شیعه 64جماعت شیعه حق است 64شیعه مذهب نمونه است 64مذهب معجزه گر اسلام 64بهترین مذهب الله64تنها مذهب اسلام شیعه است64دین الله شیعه است64مذهب واقعی الله64مذهب واقعی الله 64حکم شرعی دین 64منطق فلسفه الله 64 مومن دین الله محمدی 64شیعه دین الله است64 دین الله شیعه است 64بهترین مذهب الله64اصل مذهب الله محمد64 مذهب اسلام حق شیعه است64مذاهب الله شیعه است64راه الله نام شیعه64تنها مذهب اسلام شیعه است64 مذهب الله غدیره64 یامذهب الله محمد64 بهترین دین الله شیعه است امام رهبر واقعی 64دین الله راه الله 64 فلسفه دین ومذهب64 عترت رسول الله64نام شیعه راه الله64امام دین الله محمد64راه الله منصب الله 64حکم الله علی64 حقیقت دین الله64دین الله شیعه است64 شیعه دین الله است 64عشق الله راه الله64مهدی امام مذهب جهان است64امام دین الله محمد64دین الله شیعه است64بهترین مذهب الله64 انگشت شصت با چهار انگشت میشودبا سه کلمه پروردگارت دینت پیامبرت وامامت را ثابت کن به ابجد دین 64 دین 64 الله محمد علی 64 +132 اسلام = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام196کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 امام کل دین196 دین الله34+25اصل اسلام=59 مهدی59دین واقعی اسلام59شیعه دین الله59 راهنمای دین اسلام59 آخرین امام دین اسلام59دین الله اصل اسلام 59مهدی 59دین الله 34+25اصل اسلام  شیعه =59 مهدی 59 کاملترین دین59با ارزشترین دین 59 دین الله اصل اسلام 59دین واقعی اسلام59امام بحق رهبر اسلام 59 آگاه ترین مرد اسلام 59مقام آقا ترین مرد 59به صاحب دین نمونه 59دین مذهب حق الله 59کاملترین مرد 59 کاملترین دین 59دین واقعی اسلام 59 دین حق مذهب الله 59 دین اصلی محمد 59 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام شیعه12 بار در قرآن آمده مرد انقلاب اسلامی 52 خداوند سال را 52 جمعه قرار داد با 313 روز 52 +313 روز= 365 روز سال مردی الهی که فقط با عباء امامه آمد و حکومت فساد را سرنگون کرد باور کردنی نیست ولی واقعیت دارد40 روح الله 40سید علی 40 عشق علی 40 اینها قادرند با دست خالی حکومت جر و فساد را سرنگون کنند صدای جهانیان بلند شد که روح الله متعلق به کل جهان است نه فقط ایران  خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال         اهل بیت نبوت 906-541 فتنه ها عمرابوبکر= 365 روز سال به ابجد اسلام 132 +92 محمد 110علی+ 17 نماز =351 قرآن351 حقایق اسلام351 فارسی351دین اسلام ناب محمدی 351 اهل دین دین واقعی 351 ابراهیم محمد 351 قرآن 351فارسی 351 +14 معصوم=365روز سال5+ 6 +3=14معصوم  لطفا"باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجددین 64 الله محمدعلی 64دین64 جانشین محمد علی64راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی 64عترت رسول الله 64با جانشین اصلی محمد64دین64+ 18 الله= 82 امام صراط علی حقا نمسکه82 امام82 نبوت امامت ولایت فقیه82 استمرار حکومت انبیاء82اصل اسلام دین الله مهدی82 شجره مطهره اسلام مهدی82بدین الله محمد علی82تولد مولاء علی در کعبه 13+ 5 تن= 18 الله 18 +64 دین 64 الله محمد علی 64 +18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82+ 114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام196  بسم الله الرحمن الرحیم اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ به ابجدصغیرلعنت22شیطان22عمر22ابابکر22بدبختی2مقصر22دشمن اسلام 22عمر 22ابابکر22گنده لات22شرور22نابکار22قلدر22منافقان22مجرمان22 شیطان22عمر22 ابابکر22لعنت 22سست ایمان22گنده لات22شرور22نابکار 22قلدر22 نابحقه22لعن ناخلفه22درآتشه22دوزخه22نابکار22دینها22دروغ 22کید22کلک22نیرنگ22مکارا22روباه 22لواط 22ایدز22لواط22فاحشه 22تباهی22آلوده22عمر22شیطان22ابابکر22 مجرمان22منافقان22نامردان 22بدبختی22ابوبکر رکب وبا دوسال خلافت نکرده ازدنیا رفت پی آخرین شهر اردبیل در روز 23 بهمن پیروز شد ابجد امام زمان مهدی 23 میباشد علماء مخالف قیام روح الله بودند ایشان فرمود اگر بگویم حضرت مهدی فرموده که قیام کنید همه گفتن  اطاعت کردند سمعا" و طاعتا ابجد مولاء قائم آل محمد 23ضربدر 59 کبیر مولاء= 1357 انقلاب ایران به دستور مولاء در سال 1357 پیروز شد با عنایت مولاء مهدی23ضربد 26علی=598 قطعنامه 598فرقه اصلی دین اسلام 598 پیروزی ایران بر کل جهان و سرنگونی حکومت شیطان قطعنامه 598 بسته شد و ایران پیروز میدان گشت بخاطر همین ابر قدرتها از ایران واهمه دارند  الْأَعْرابُ أَشَدُّ کُفْراً وَ نِفاقاً توبه97 پیامبر فرمود اگر دین اسلام به غیر عرب به زبان دیگری نازل می شد یک عرب هم اسلام نمی آورد الْأَعْرابُ أَشَدُّ کُفْراً وَ نِفاقاً توبه97   مهدی59کاملترین دین 59کاملترین مرد59آخرین امام دین اسلام59 مهدی59 مقدس ترین امام بجهان59 کاملترین دین59 کاملترین مرد59 مهدی9+ 5=14 معصوم عشق14 نبوت 14 امامت14عشق14یعنی 1+4=5 تن آل عباء خانواده رسول خدا (ص) 59با عشق امامت دین اسلام 59کاملترین دین 59 کاملترین مرد59مهدی59 مولاء پس جه کسی دشمن شماست فرقه های تمام ادیان الهی نام شما می آید اشک می ریزند اینها از من بیشتر عاشق شما هستند شب و روز برای دیدن شما دعا می کنند مهدی59کاملترین دین 59کاملترین مرد59آخرین امام دین اسلام59 گنجینه صفات الله 59مهدی59 مقدس ترین امام بجهان59 کاملترین دین59 کاملترین مرد59زیبا ترین مذهب 59 دوست داشتنی ترین59مهدی9+ 5=14 معصوم عشق14 نبوت 14 امامت14عشق14یعنی 1+4=5 تن آل عباء خانواده رسول خدا (ص) 59با عشق امامت دین اسلام 59کاملترین دین 59 کاملترین مرد59مهدی59 مولاء پس چه کسی دشمن شماست فرقه های تمام ادیان الهی نام شما می آید اشک می ریزند اینها از من بیشتر عاشق شما هستند شب و روز برای دیدن شما دعا می کنند نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام شیعه12باردرقرآن آمده مهدی59 مهدی59 گنجینه صفات الله59باخلیفه داوزده 59آخرین امام دین اسلام59راهنمای دین اسلام59شیعه برحق اسلام59 امام دین مذهب الله59مرد الله اصل اسلام59کلام لوح محفوظ 59دین الله اصل اسلام 59 دین آدم دین الله59 شیعه دین الله59شیعه مذهب نمونه59 امام خلیفه سرپرست59امام مفسر کل قرآن 59 جانشین کلام الله59فرقه اهل نجات اسلام 59مهدی 59قبله گاه حق مسلمین 59امام حق مسلمین جهان59مهدی59 آخرین امام دین اسلام پیروان دین علی59مذهب الله شیعه59 تنها منجی دین اسلام59رهبر آسمانی الله 59 مذهب نمونه شیعه 59نام شیعه در قرآن59شیعه مذهب قرآنست59 نظر الله دین مذهب 59صاحب کل دین اسلام59 شیعه مذهب نمونه59دین الله اصل اسلام59شجره مطهره اسلام 59امام نابقه قرآن محمد59 امام نابقه حهان اسلامی59نظر الله دین مذهب59راه حق مذهب الله59 امام سکاندار عدالت 59 امام نجاتبخش دین و مذهب59شیعه نور الله59 دین الله شیعه59دین اسلام واقعی 59 راهنمای دین اسلام 59مغز اسلام شیعه است 59شیعه مذهب قرآنست وعده دین الله 59 راه حق مذهب الله 59دین الله شیعه است59صاحب ردای خلافت 59امام خلیفه سرپرست59 مرد دین اسلام قرآن 59رهبر جهان اصل اسلام 59 دین الله اصل اسلام 59امام ارباب اهل البیت59 دین واقعی اسلام 59اسماء الله نام الله 59 امام حاکم دین اسلام 59 دین الله اصل اسلام 59چراغ هدایت دینها 59 مدافع بحق الله 59دین واقعی اسلام 59آگاه ترین مرد اسلام59امام نابقه قرآن محمد 59به ذات پروردگار 59مذهب انسان سازشیعه است59دین انتخاب مذهب الله 59 مذهب ها الله محمد59انتخاب دین مذهب الله 59مذاهب الله شیعه است 59مذهب نمونه اصل اصل اسلام59 مذهب الله راه حق59 انتخاب درست مذهب الله59 دین اهل بیت مذهب 59 دین مذهب اهل بیت59مهدی59 با خلیفه داوزده 59 آخرین امام دین اسلام 59راهنمای دین اسلام59فرقه اهل نجات اسلام59 مهدی 59قبله گاه حق مسلمین 59امام حق مسلمین جهان59 مهدی59 آخرین امام دین اسلام59 به ذات پروردگار59 گنجینه صفات الله59     ر غدیر همه با علی(ع) بیعت کردند تا پیامبر رحلت نمود نامردان بیعت شکن همه بیعت شکستند دین 64 الله محمد علی64 +64 =128 کلید دین 128 حسین 128دین الله اصل اسلام مذهب الله راه حق128حسین 128 بت شکن در کعبه بر دوش نبی وارث خاتم بوود128 مولاء علی به ابجد علی ابن ابی طالب 62+66 الله بزرگترین ارباب جهان = 128 گنجینه معارف دین اسلام امام مذهب تشیع 128کلید دین 128 حسین 128 کعبه 97+5تن+12 امام +14 معصوم= 128 کلید دین 128 شما هم با سه کلمه پروردگارت پیامبرت امامت و دینت را ثابت کن به ابجد دین 64+64 الله محمد علی64 مسئله اصلی دین64 صاحب خلافت دین اسلام64لوح محفوظ الله 64 منطق فلسفه الله 64 حاکم اصلی امت 64آن عملی راکه خداطالب است حب علی ابن ابی طالب است نبض عالم با نگاه تو منظم میشود بارضای تو  رضای حق فراهم میشود 132 اسلام 132بدون نقطه میکنم سخن آغاز =لا اله الا الله هو الله عالم حی محمد علی مهدی ولی الله132 اسلام132عید سعید فطر بمسلمین مبارک باد132عید الله عید محمد عید مهدی132اصل اسلام قلب دین مذهب الله محمد علی 132 اسلام 132مذهب اصلی دین اسلام مذهب شیعه علی132 الله خالق محمد علی فاطمه حسن حسین132 محور اصلی اسلام امام قرآن محمد علی 132 اماما مذهب اصلی اسلام شیعه محمدعلی132اصل اسلام خالق مذهب قرآن محمد شیعه میباشد132کسی کو گفته از علمو درایت بیانات متین غیر از علی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست قسم به ذات کبریاء که جانشین مصطفی بوود علی مرتضی 132 اصل اسلام قرآن مذهب  اماما محمدشیعه میباشد 132قسم به خالق مذهب الله محمدعلی فاطمه132عالیترین مذهب بهترین انتخاب شیعه 132 مذهب اصلی دین اسلام گنج عالم مذهب شیعه 132 اصل دین اسلام شیعه جماعت شیعه بحق است 132 اصل اسلام واقعی رهبر واقعی اسلام 132راه حق اصل ولایت علی ولی الله 132شیعه بدین الله علی ولی الله 132 رهبر واقعی اسلام اصل ولایت علی132 جانشین اصلی پیامبر جانشین حضرت محمد 132 قلب دین اسلام علی اصل اسلام قرآن علی 132 مسیر الله علی امام منتخب الله علی132مذهب اصلی دین اسلام مذهب شیعه علی 132 خالقبرحقترین مکتب اسلام تشیع میباشد132خالق اصل اسلام مذهب قرآن محمدشیعه میباشد132الله خالق محمد اصول دین فروع دین132الله خالق محمدعلی فاطمه حسن حسین 132بعدنبی حیدراست وارث پیغمبر است132 اصل اسلام ستون دین ها الله اصل مذهب شیعه 132 اصل مذهب اسلام بدین ها الله شیعه علی 132برحق ترین دین ها الله محمد علی132به ابجد64دین64الله محمد علی64+132 اسلام= 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 دین اسلام196 ضرب 14 معصوم خانواده پیامبر میشود 196 دین اسلام 196امام کل دین196

 

به ابجدالله66 +66=132 اسلام 132+64 دین=196 دین اسلام 196  بهترین انتخاب شیعه66امام رهبر مذهب الله66حزب الله حزب امامت 66حزب الله حزب نبوت66مذهب بحق اسلام شیعه 66 شیعه مذهب علی 66مذهب الله 33+33 قلب عالم =66 الله 66 علی ولی الله 66+66 نصرمن الله علی66 جانشین اصلی پیامبر66 الله66 علی ولی الله 66+66=132 اسلام 132+64 دین = 196 دین اسلام 196ضرب 14 معصوم خانواده پیامبر اسلام  میشود 196 دین اسلام 196 اهل البیت و یطهرکممذهب الله 33+33امام اصلی=66 الله 66+66علی ولی الله= 132 اسلام132+64 دین= 196 دین اسلام 196 کلید اسلام196 کلید بدین الله196 امام کل دین196 اصو له دین196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود196 دین اسلام 196 به علم ابجد انسان کامل 253+132 اسلام =385 شیعه 385 اسلام پیامبر385 فلسفه دین الله385بدین واقعی اسلام385انسان کامل اسلام385 قانون الهی دین الله385 دین ناب الله محمد علی 85 شهید الله385 فقط دین اسلام 385 شیعه با آل قرآن 385 کسی که انسان کامل شود و اسلام را بپذیرد و شیعه باشد شهادتش پذیرفتی میباشد=253 اصل اسلام 253 انسان کامل253 اصل اسلام 253+132 اسلام = 385 شیعه   حکم الله حکم قرآن 475-541= 66 الله 66+66 علی ولی الله= 132 اسلام 132+64 دین = 196 دین اسلام 196 به ابجد آخرین آیه اکملت لکم دینکم چگونه دین اسلام کامل شد دین 64+18 الله 18 ذالحجه" غدیرخم = 82 امام 82+28 دین اسلام 28رئیس 28خورشید28+82 امام = 110 دین الهی 110 علی 110 ولی دین110 در غدیر خم با نصب جانشین توسط پیامبر امام علی به امامت برگزیده شد و دین اسلام کامل شد در تمام کتب اهل سنت و شیعه حدیث غدیر خم موجود میباشد به ابجد صغیر و کبیر مهدی 82 امام82طبیب جهان82مهدی پیامبر فرمودبعد از من فتنه ها بپا می خیزند به ابجد فتنه ها 541عمرابوبکر541به ابجدظالم971-430مقصر =541عمر ابوبکر 541مقصر430+231 ابوبکر=661 عثمان ابجد صغیر سه خلیفه 74گمراه بدین بدبخت عالم است74والشجرتها الملعونه 74غیر اولیاء الله74والشجرتها الملعونه74دشمن الله محمد علی74 74دشمن حضرت امام علی74عمرابوبکرعثمان 74والشجرتها الملعونه74دشمن الله محمد علی 74مقصر دشمن اصلی دین74 دشمن الله محمد علی74قاتل حضرت زهراء74 عمر22+27 ابوبکر +25 عثمان=74حزب شیطان کافری74فریب خوردگان کافر74دشمن مذهب دین شیعیان74دشمن بهترین مذهب الله74گمراهان مذهب الله محمد74دشمن عترت رسول الله74دشمن حضرت امام علی 74دشمن الله محمد علی 74خائن خبیس نامرد بدین اسلام74 تخریب کنندگان واقعی74خلفای ظالم دین اسلامی74 به کافر ملحد خبیث74 شجره خبیث دین اسلامی  74مقصرا اصلی دین اسلام74 گمراهان مذهب الله محمد74منافق دین اسلام 467-541فتنه ها عمرابوبکر=74قاصبان خلافت اصل دین74قاصب اصلی بدین محمد 74قاصب واقعی کل دین74مقصره جماعت سقیفه74مقصره دشمن اصلی دین74به قاصبان ناحق نامرده نادان74با قاصب نامرده دین اسلام74با نمایندگان واقعی دجال 74 دروغ محض نا اهل خلافت 74 کافر کذاب دین الله 74 دشمن اصلی بدین الله 74 حزب شیطانی کافر74 کافر کذاب دین الله 74دشمن اصلی بدین الله 74 شجره ملعونه خبیثه74قاتل حضرت زهراء 74عمر ابوبکر عثمان74 دشمن حضرت امام علی74دشمن الله محمد علی 74عمر ابوبکر عثمان74والشجرتها الملعونه 74سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون 74قرآن می فرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد دین اسلام مثل دین مسیح 74 فرقه شد ابجدصغیرابوبکر27 +22عمر+ 25 عثمان=74فریب خوردگان کافر74 تخریب کنندگان واقعی 74 با نمایندگان واقعی دجال 74حاکمان ستمگرنادان بدین الله 74دروغ محض نا اهل خلافت 74 کافر کذاب دین الله 74دشمن اصلی بدین الله 74شجره ملعونه خبیثه74 حزب شیطانی کافر74 عمر ابوبکرعثمان 74فریب خوردگان کافر 74 تخریب کنندگان واقعی 74 با نمایندگان واقعی دجال 74 دروغ محض نا اهل خلافت 74 کافر کذاب دین اللهدشمن اصلی بدین الله 74 حزب شیطانی کافر74 کافر کذاب دین الله 74دشمن اصلی بدین الله 74 شجره ملعونه خبیثه74قاتل حضرت زهراء74عمر ابوبکر عثمان74 دشمن حضرت امام علی74دشمن الله محمد علی 74عمر ابوبکر عثمان74والشجرتها الملعونه 74سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون 74قرآن می فرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد دین اسلام مثل دین مسیح 74 فرقه شد ابجدصغیرابوبکر27 +22عمر+ 25 عثمان=74فریب خوردگان کافر74 تخریب کنندگان واقعی 74 با نمایندگان واقعی دجال 74حاکمان ستمگرنادان بدین الله فریب خوردگان کافر 74 تخریب کنندگان واقعی 74 با نمایندگان واقعی دجال 74 دروغ محض نا اهل خلافت 74 کافر کذاب دین الله 74 دشمن اصلی بدین الله 74 حزب شیطانی کافر74 کافر کذاب دین الله 74 دشمن اصلی بدین الله 74 شجره ملعونه خبیثه74 عمر ابوبکرعثمان 74 اینم آیه قرآن آیه 22 سوره سجده ابجد

 

آلسعود171+ 370 شیطان= 541 عمر ابوبکر541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541عمر ابوبکر 541 به ابجد مقصر 430+ 231 ابوبکر = 661 عثمان  661+ 310 عمر = 971 ظالم به دست می آید ظالم 971 +231 ابوبکر = 1202 ابجد کبیر سهخلیفه1202 بدست می آید 1202 بکافران محض1202 ریاست کفر نفاق 1202 با ملحدخبیث1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمین را سختعقوبت خواهیم کرد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 مجرمین بدیناسلام 541 مرگ کافر 541 ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت تمام ناحقها دوسال خلافت نکرده به درک واصل میشوند

آقا وقت آن نرسیده که مو لاء صاحب الزمان یارانش را دیدار کند انشاء الله در حرم برای یارانش سخنرانی بفرماید و چشمان یارانش به جمال نورانیش منور گرداند یا ران خاصش می دانند ولی مردم عادی چیزی نمی دانند چندین سال یاران خاص حضرت ایشان را می شناسند ولی مردم نمی دانند ایشان حضرت مهدی بقیه" الله اعظم میباشند 23مهدی23 وارث23 زمین23 شیخ داناه23 آزادی23وارث زمین23 ازآن انسان ها 23مهدی23برادر23 اصلی 23 بدین خدا23صاحب انسان23 در23 تورات23 ماشیح 23مهدی 23جانشینه 23 سلطانه 23 پادشاه اسلام 23 مکتبه 23 جهان اسلام23 مروه 23مراد انسان 23این آیه23 حرف دارد = وکل شیئ احصیناه فی امام مبین 23 مهدی23با امام ماه23امام بجهان 23 اماما حق23 نام امام در قرآن 12 بار آمده کسی که امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت میمیرد این آیه23 حرف دارد = وکل شیئ احصیناه فی امام مبین 23 قرآن می فرماید امام به اذن الله روشن بین جهان23 آگاه جهانه 23مهدی 23به آقای 23جهان اسلام 23 مهدی23 آسمانیه 23وارث23زمین23 صاحب انسان23 جان انسانه23مهدی 23 به نفس انسان 23 با عدل 23 موجود23 جهان اسلام23به آقای23 جهان اسلام 23 به سالار23 به دین23اصلی23ناب الله23 مهدی 23 جان اسلامه 23 کلمه 23 مرصاد23 اهل بهشت مهدی 23شیخ داناه 23 رهبر23 جهان اسلام 23 رهبر 23 مهدی 23وارث 23 زمین 23 حامی23 مجاهدها 23 رهبر23 اهل جهان 23مهدی23 یکی از بزرگان دین یهود هارامبام" (موشی بن میمون) از بزرگان و اکابردین یهود می گوید:"هر فرد یهودی که به مهدی23ماشیح23 معتقدنباشد و یا چشم به راه آمدنش نباشد منکر بیانات موسی و سایر پیامبران بنی اسرائیل است برمنکرانش لعنت بادبه ابجدمهدی23+23رهبر =46نماینده الله46محمد علی46+46 دین مقدس الله رهبراصلی92محمد 92+18ذالحجه غدیرخم=110 علی 110کاملترین مذهب بدین الله شیعه 110 مذهب ماه 110 دین الهی 110ولی دین 110 مذهب مهدی 110 یمین 110 پلیسی 110 نان جو110 نمک 110 سنگ 110 گندمها 110 عم 110 حامیان 110دین الهی 110 مذهب مهدی 110  

 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍنام شیعه12بار در قرآن آمدهمردانقلاب اسلامی 52 خداوند سال را 52 جمعه قرار داد با 313 روز 52+313= 365روز سال مردی الهی که فقط با عباء امامه آمد و حکومت فساد را سرنگون کردباور کردنی نیست ولی واقعیت دارد40 روح الله 40سید علی 40 عشق علی 40 اینهاقادرند با دست خالی حکومت جر و فساد را سرنگون کنند صدای جهانیان بلند شدکه روح الله متعلق به کل جهان است نه فقط ایران  خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استوجمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم درخودش جمع سه ضربمیشود 365 روز سال اهل بیت نبوت 906-541 فتنه هاعمرابوبکر= 365 روز سال به ابجد اسلام 132 +92 محمد+ 110علی +17 نماز =351قرآن351 حقایق اسلام351 فارسی     351دین اسلام ناب محمدی 351 اهل دین دینواقعی 351 ابراهیم محمد 351 قرآن 351فارسی 351+ 14 معصوم=365روز سال5 6 3=14معصوم  لطفا"باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن بهابجددین 64 الله محمدعلی64دین64 جانشین محمد علی64راه الله منصب الله64اصلولایت امامتی64عترت رسول الله 64با جانشین اصلی محمد64دین64 + 18 الله= 82امام صراط علی حقا نمسکه82 امام82 نبوت امامت ولایت فقیه82 استمرار حکومتانبیاء 82تولد مولاء علی در کعبه 13 5 تن= 18 الله 18+ 64 دین 64 الله محمدعلی 64+ 18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82+ 114سورهقرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام196  بسم الله الرحمنالرحیم اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْفَرَجَهُمْ به ابجدصغیرلعنت22شیطان22عمر22ابابکر22بدبختی2مقصر22دشمن اسلام 22عمر22ابابکر22گنده لات22شرور22نابکار22قلدر22منافقان22مجرمان 22شیطان22عمر22ابابکر22لعنت22سست ایمان22گنده لات22شرور22 نابکار22قلدر22 نابحقه22لعن ناخلفه22درآتشه22دوزخه22 نابکار22دینها22 دروغ22کید22کلک22نیرنگ22مکارا22روباه 22لواط 22ایدز22لواط22فاحشه22 تباهی22آلوده22عمر22شیطان22ابابکر22مجرمان22منافقان22نامردان 22بدبختی22ابوبکر رکب وبا دوسال خلافت نکردهازدنیا رفت پی آخرین شهر اردبیل در روز 23 بهمن پیروز شد ابجد امام زمانمهدی 23 میباشد علماء مخالف قیام روح الله بودند ایشان فرمود اگر بگویمحضرت مهدی فرموده که قیام کنید همه گفتن  اطاعت کردند سمعا" و طاعتا ابجدمولاء قائم آل محمدمهدی 23ضربدر 59 ابحد کبیر مولاء مهدی= 1357 انقلاب ایران به دستورمولاء در سال 1357 پیروز شد با عنایت مولاء مهدی23 ضربد 26 علی  = 598قطعنامه 598 پیروزی ایران بر کل جهان و سرنگونی حکومت شیطان قطعنامه 598بسته شد و ایران پیروز میدان گشت بخاطر همین ابر قدرتها از ایران واهمهدارند  الْأَعْرابُ أَشَدُّ کُفْراً وَ نِفاقاً توبه97 پیامبر فرمود اگردین اسلام به غیر عرب به زبان دیگری نازل می شد یک عرب هم اسلام نمی آوردالْأَعْرابُ أَشَدُّ کُفْراً وَ نِفاقاً توبه97
  مهدی59کاملترین دین 59کاملترین مرد59آخرین امام دین اسلام59 مهدی59 مقدسترین امام بجهان59 کاملترین دین59 کاملترین مرد59 مهدی9+ 5=14 معصوم عشق14نبوت 14 امامت14عشق14یعنی 1+4=5 تن آل عباء خانواده رسول خدا (ص) 59با عشقامامت دین اسلام 59کاملترین دین 59 کاملترین مرد59مهدی59 مولاء پس جه کسیدشمن شماست فرقه های تمام ادیان الهی نام شما می آید اشک می ریزند اینها ازمن بیشتر عاشق شما هستند شب و روز برای دیدن شما دعا می کنند
مهدی59کاملتریندین 59کاملترین مرد59آخرین امام دین اسلام59 مهدی59 مقدس ترین امامبجهان59 کاملترین دین59 کاملترین مرد59 مهدی9+ 5=14 معصوم عشق14 نبوت 14امامت14عشق14یعنی 1+4=5 تن آل عباء خانواده رسول خدا (ص) 59با عشق امامتدین اسلام 59کاملترین دین 59 کاملترین مرد59مهدی59 مولاء پس چه کسی دشمنشماست فرقه های تمام ادیان الهی نام شما می آید اشک می ریزند اینها از منبیشتر عاشق شما هستند شب و روز برای دیدن شما دعا می کنند
نامشیعه 12 با ر در قرآن آمده است  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَإِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام شیعه12بار در قرآن آمده مهدی59 باخلیفه داوزده 59 آخرین امام دین اسلام59راهنمای دین اسلام59شیعه برحقاسلام59امام دین مذهب الله 59مرد الله اصل اسلام59کلام لوح محفوظ 59 دینالله اصل اسلام 59 دین آدم دین الله59امام خلیفه سرپرست59امام مفسر کل قرآن 59 جانشین کلام الله59 فرقه اهل نجات اسلام59 مهدی 59قبله گاه حق مسلمین 59امام حق مسلمین جهان59مهدی59 آخرین امام دین اسلام پیروان دین علی59مذهبالله شیعه59 تنها منجی دین اسلام59رهبر آسمانی الله 59 نام شیعه درقرآن59شیعه مذهب قرآنست59 صاحب کل دین اسلام59 راه حق مذهب الله59 امامسکاندار عدالت 59 امام نجاتبخش دین و مذهب59شیعه نورالله59مذاهب اللهشیعه59به ذات پروردگار59مذهب انسان ساز شیعه است59 دین الله شیعه59دیناسلام واقعی 59 راهنمای دین اسلام 59مغز اسلام شیعه است 59شیعه مذهب قرآنستوعده دین الله59راه حق مذهب الله59دین الله شیعه است59صاحب ردای خلافت 59امام خلیفه سرپرست59 مرد دین اسلام قرآن 59رهبر جهان اصل اسلام 59 دینالله اصل اسلام59امام ارباب اهل البیت59 اسماء الله نام الله 59 امام حاکمدین اسلام59دین الله اصل اسلام 59چراغ هدایت دینها 59 مدافع بحق الله 59دینواقعی اسلام 59مذاهب الله شیعه59به ذات پروردگار 59مذهب انسان سازشیعهاست59دین انتخاب مذهب الله 59 مذهب ها الله محمد59انتخاب دین مذهب الله 59مذاهب الله شیعه است 59مذهب نمونه اصل اصل اسلام59 مذهب الله راه حق59انتخاب درست مذهب الله59 دین اهل بیت مذهب 59 دین مذهب اهل بیت59شیعه دینالله59مهدی59  
مهدی59با خلیفه داوزده 59 آخرین امام دین اسلام 59راهنمای دین اسلام 59مذهبانسان ساز شیعه است 59 59فرقه اهل نجات اسلام59 مهدی 59قبله گاه حق مسلمین 59امام حق مسلمین جهان59 مهدی59 آخرین امام دین اسلام59 به ذاتپروردگار59نام شیعه 12 بار در قرآن آمده { وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِلَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} گفتم که نگی نگو نگفتیگفتم که زحق تو هم نیفتی شیعه یعنی ش شما ی یارع علی ه هستی
شیعه یعنی ربنا آواز دین می شود نامت جهانی هم یقین تشیع بهترین فرهنگدنیاست ملاک آدمیت عشق الله ست علی گویان عالم جمله هستند تمام انبیاء همشیعه هستندخدا یکی دین  یکی آئین یکی حق یکی جانم یکی هم جان جانانم یکی بیاذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست سایه پیغمبرندارد هیچ میدانی چرا آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است گفتم که روم سایهلطفش بنشینم گفتا که علی نور بوود سایه ندارد  علی فاطمه هم جمله نورند بهحمدالله حسودان جمله کورند صدای ساز کویت سازکوکان شوند اهل تشیع کل بوکانیا علی درویشو صوفی نیستم فاش می گویم که کوفی نیستم لنگ لنگان طریقت راببین مردم دور از حقیقت را ببین وقت جانبازی به کنج مسجدو هم خانقاه کوفیانبی وفای نیمه راه وقت جنگ مولاء بودو ذالفقار مردم بی دین کنند از جنگفرار موج دین را هم تلاطم کرده اند راه اقیانوس را گم کرده اند عشق تو درجان و این جسمو تنم کینچنین بر آبو آتش می زنم یا علی بار دگر اعجاز کن مشتهای کوفیان را باز کن هر چه هستی جان مولاء مرد باش گر قلندر نیستی شبگردباش از عدالت گر تو خواهی یک دلیل یاد کن از آتش دست عقیل شیعه یعنی آیهاثنی اعشر قفل دین را باز کن بهر بشر لنگ لنگان طریقت را ببین مردم دور ازحقیقت را ببین وقت جنگ مولاء بودو ذالفقار مردم بی دین کنند از جنگ فرارچون رفیق نیمه راهند کوفیان می کنند از جنگ فرار امروز علی غریب و تنهاستآماج هجوم اهرمن هاست او کیست ؟ گلی ز باغ زهرا پرورده درد و داغ زهرا اونور دل بسیجیان است چون مادر خویش مهربان است ابرها خواستند که طوفان کنندغافل از رعد نگاه الهی این رهبرند این گردبادهای به غیرت در آمده مطیع امررهبرند که طوفان نمی کنند رعدطوفان یعنی 121یا علی121 قرش تیغ ذالفقارحیدری وای اگر حکم جهادم دهد ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد هر که سنگرساخت او دیوانه است دشمن مولاء به هر ویرانه است     

 گمراه دین 310 عمر 310 یا بلاء دین اسلام310 جهل عرب 310ابا جهل در دین 310کفری310 حرامیان 310 نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان عمر310 اباجهل دردین310 فاسق دینه310کفری 310 ابله منافقا 310 منکر310نیرنگ310احمقها احمقها 310 بمار زنگی310کلب کلب هار310 ابله منافقا310جاهل منافق310دلیل نفاقه 310کفری310 منکر 310دلیل نفاقه310جهل عرب310جاهل منافق310جهل عرب 310نیرنگ 310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری310 دلیل نفاقه 310جهل عرب 310 اباجهل در دین 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 ابله منافقا 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی 310 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 قاصبان بدین310حرامزاده پلید310 حرامیان 310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310ابله منافقا 310سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 سامری310 گمراه دین310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310 دلیل نفاق 310 و ابوبکر 231به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر احمق ملحد 231 احمق ملحد 231 فاسق ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 احمق ملحد231 عصیان231فاسق231 قفان231 احمق ملحد 231 قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند 310بمار زنگی 310

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:+ نوشته شده در سه شنبه 18 مهر 1397برچسب:,ساعت 11:18 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |
حکم الله حکم قرآن 553 -541 فتنه ها عمر ابوبکر= 12 امام هویت اسلام 553 -541 عمر ابوبکر = 12 قرآن چهار
مذاهب باطل دردین اسلام خدایی بایداز خجالت بمیرند ده سال است قادر به جواب گویی نیستند
مناظره جاثلیق بزرگ مسیحیان با ابوبکر رکب وبا و شکست ابوبکر خائن منافق قاصب جاه طلب
مناظره مامون خلیفه عباسی با علمای 73 فرقه باطل در حقانیت امام علی
شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110یگانه مذهب الله محمد علی 385 شیعه385
با کلمه 66 الله 66 زنده 66 یگانه66آگاه جهان 66دادگاه مذهب 66 ادیان66 الله 66 امام و اسلام خود را ثاب
سیزده رجب به ابجد سیزده 86+110علی=196 دین اسلام 196 کلید اسلام196 کلید بدین الله 196 امام کل دین 196
گوهر بحر ولایت علی مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست
گریه و خنده پیامبر اسلام =اصل اسلام 253+132 بدین الله = 385 شیعه 385
دین واقعی جهان اسلام است مذهب واقعی جهان شیعه است
به دو ابجد =مجاهد 70+40اصل ولایت 110 علی 110ولی دین110 مجاهد53 احمد53 علی فاطمه53 آل طاها آل یاسین53
مذهب امام اول ثانی ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع عاشرهادی عشر ثانی عشر253+132 اسلام =385 شیعه
انسان خلیفه خداوند برای کارهای ارزشی قایل است به ابجد انسان کامل253+132 اسلام= 385 شیعه 385
بانوی عترت الله زهراست سرحلقه انبیایو اولیاء زهراست
مومن136 آئینه136علی136به ابجد کبیر وصغیر علی 136 مومن الله202 آئینه الله202 محمد علی202آقای من 20202
امیر المومنین 12 حرف و ابجدش58+12= 70+40 اصل ولایت = 110 علی 110ولی دین 110 دین الهی110 یمین110 اصحا
علی 110+135 فاطمه =245 کلید مذهب اسلام 245 علی فاطمه 245 مذهب الله150+46 نماینده الله محمد علی = 19
قرآن 351 یعنی 132 اسلام +202 محمد علی +17 نماز = 351 قرآن 351+34باکلام حق =385 شیعه
دین الله130+183مذهب اسلام +72دین الله130 +183مذهب اسلام +72 کاملترین مذهب امامت 72بدین ها= آدم داود
پسر قرضاوی مفتی اهل سنت مصر شیعه شد ایجانب تمام دکترین دنیا را به مبارزه علمی علم ابجد ریاضی قرآن دع